Navigácia

 

Etická výchova na 1.stupni

Úlohou predmetu je podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. Významné miesto zaujíma  hlavne prosociálne správanie. Etická výchova svoje ciele metodicky realizuje hrovými formami. Prezentujú sa pozitívne vzory správania v rozprávkach, v umení aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálny postoj svojho prosociálneho správania. V predmete je využívané zážitkové, skúsenostné a kooperatívne učenie, ktoré účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie mravných noriem. Dôraz sa  kladie na rozvoj medziľudských vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny a rozširujú sa na triedny kolektív, v ktorom žijú. Žiaci sa učia prostredníctvom komunikačných a sociálnych spôsobilostí, ako je otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Nadobudnuté vedomosti, spôsobilosti a zručnosti sú predpokladom kritického myslenia, diskusie a hodnotiacich postojov v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách. Predmet Etická výchova sa tak podieľa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.

ČASOVÁ DOTÁCIA

1. - 4. ročník: 1 hodina týždenne

 

Predmet etická výchova sa neklasifikuje, je voliteľný predmet v alternatíve s náboženskou výchovou (katolícka/evanjelická).

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria