Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVSJ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Krúžok KR
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Ochrana človeka a zdravia OZO
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Prvouka PRU
Ruský jazyk RUJ
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Školský klub detí ŠKD
Športová príprava ŠPP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Triednicka hodina TRH
Účelové cvičenia UCC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria