Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika z fyziky AIF
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVSJ
Dejepis DEJ
Dozor suterén DOS
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia z ruského jazyka KRJ
Matematika MAT
Mimočítanková literatúra MIL
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NVE
Náboženská výchova katolícka NVK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana človeka a zdravia OZO
Pestovateľské práce
Pohybové hry
Práca s materiálom PRM
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis
Prírodoveda PRI
Prírodovedné praktiká z biológie
Prírodovedné praktiká z geografie
Projektové vyučovanie z geografie
Prvouka PRU
Regionálna výchova RGV
Rétorika
Rodinná výchova ROV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Školský klub detí ŠKD
Športová príprava ŠPP
Športová príprava špeciálna ŠPŠ
Športová príprava všeobecná ŠPV
Technická výchova TEH
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova netradične TVN
Triednicka hodina TRH
Účelové cvičenia UCC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria