Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika z fyziky AIF
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CVSJ
Dejepis DEJ
Dozor suterén DOS
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia z ruského jazyka KRJ
Matematika MAT
Mimočítanková literatúra MIL
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NVE
Náboženská výchova katolícka NVK
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana človeka a zdravia OZO
Pestovateľské práce
Pohybové hry
Práca s materiálom PRM
Práca s počítačom
Práca s počítačom
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis
Prírodoveda PRI
Prírodovedné praktiká z biológie
Prírodovedné praktiká z geografie
Projektové vyučovanie z geografie
Prvouka PRU
Regionálna výchova RGV
Rétorika
Rodinná výchova ROV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Športová príprava ŠPP
Športová príprava špeciálna ŠPŠ
Športová príprava všeobecná ŠPV
Technická výchova TEH
Technika TECH
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova netradične TVN
Triednicka hodina TRH
Účelové cvičenia UCC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria