• Kontaktné údaje

   • Výchovná poradkyňa: PaedDr. Oľga Markovičová; poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov
    ZŠ Golianova 8

    974 01 Banská Bystrica


    konzultačné hodiny: pondelok 12:00 - 13:30  hod

    miestnosť: kabinet výchovného poradcu, suterén

    email:  omarkovicova.zsgolbb@gmail.com

    telefón: 048/414 5385

    Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie  na https://zsssvbb.edupage.org/photos/icons/gif015.gif .


    Základné informácie:

    Činnosť výchovného poradcu možno zhrnúť do troch hlavných oblastí:

    1. Starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, o žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, o žiakov so ZZ a ich evidencia;
    2. Preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov;
    3. Profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.