• Organizačná štruktúra

   •  

    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školský klub detí

    Riadenie a štruktúra ŠKD 

       

                       Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľ ZŠ. 

    Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou  na vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod žiakov.

     

           ŠKD je v prevádzke denne v ranných hodinách od 6:30 hod. do 7:45 hod.   a   po skončení vyučovania 1. a 2. ročník do 16:30 hod., 3. a 4. ročník do 16:00 hod.

     

    Personálne obsadenie ŠKD: 9 kvalifikovaných vychovávateliek a 1 vychovávateľ

          1. oddelenie: Bc. Michaela Šlesáriková            1.A

          2. oddelenie: Bc. Lenka Snopková                    1.B

          3. oddelenie: Anna Zlevská Pániková              1. C

          4. oddelenie: Zuzana Vilhanová                        2.A

          5. oddelenie: Mgr. Radka Švantnerová            2.B

          6. oddelenie: Mgr. Emília Ostihoňová              2.C

          7. oddelenie: Mgr. Ľubica Vančová                   3. A

          8. oddelenie: Mgr. Karolína Gútová                  3. B

          9. oddelenie: Mgr. Gabriela Dobríková             3.C

          10. oddelenie: Mgr. Viktor Velty                          4.A + 4.B + 4.C

     

    Režim dňa v jednotlivých oddeleniach  ŠKD:

     

     6:30 – 7:45

     Schádzanie sa detí, sledovanie rozprávky, voľné a pokojné  aktivity, presun do tried

     

      11:35 - 13:00

     Relaxačná, odpočinková činnosť, hygiena, obed,  sebaobslužná činnosť, odpočinok, voľné hry detí

     

     13:00 - 14:00

     14:00 - 15:00

     Tematické oblasti výchovy podľa vých. programu:

    • pracovno-technická
    • estetická-výchovná - výtvarná, hudobná, dramatická
    • prírodovedno-environmentálna
    • spoločensko-vedná
    • telovýchovná, zdravotná a športová 
    • vzdelávacia oblasť

     Rekreačná činnosť : pobyt vonku, pohybové aktivity,  ktoré  sú súčasťou športovej, dopravnej a zdravotnej  TOV

    15:00 - 15:40 

     Príprava na vyučovanie, vzdelávacia činnosť

    15:40  -  16:30    

     Odpočinková a relaxačná činnosť

     

     

    Počas konania triednych schôdzok a plenárnych zasadnutí RÚ je PREVÁZKA ŠKD do 16:00 hod.

                           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ŠKD