• Byť európskym občanom

   • V rokoch 2000-2003 pracovali žiaci a učitelia našej školy na medzinárodnom projekte Byť európskym občanom, ktorý sme realizovali s podporou Európskej komisie prostredníctvom programu SOCRATES a podprogramu Comenius. Spolupracovali sme s našimi partnerskými školami v Portugalsku, Dánsku, Taliansku, Francúzsku a Litve.
    Ako vyplýva z názvu projektu, od začiatku sme sa pokúšali zistiť, čo to znamená „byť európskym občanom“. Zhodli sme sa, že európski občania by sa mali navzájom poznať a rešpektovať.
    Preto sme najprv predstavili samých seba, svoje rodiny a záľuby, svoje školy, mestá a krajiny, ale aj tradície, folklór, jazyky a kuchyne.
    Potom nastal čas na skúmanie európskej problematiky. Spoznávali sme dejiny Európskej únie, proces rozširovania od pôvodných šiestich členov až po súčasných dvadsaťpäť, európske inštitúcie i jednotlivé členské krajiny.
    Učili sme sa byť tolerantní. Zároveň sme sa zoznámili aj s dvoma najzákladnejšími aspektmi „odlišnosti“, s ktorými sa bežne môžeme stretávať v každodennom živote – národnosťou a náboženstvom. Zameriavali sme sa pri tom najmä na charakteristické znaky a tradície, hľadali sme odlišnosti, ale aj rovnaké črty.
    Vždy jeden novembrový deň sa na škole niesol v duchu Dňa projektu, keď žiaci mali príležitosť cielene pracovať na svojej časti projektu, triediť a hodnotiť získané informácie, diskutovať medzi sebou i s vyučujúcimi a zamyslieť sa nad formálnou stránkou výsledného produktu.
    Výsledky našej práce spoločne s novými poznatkami získanými prostredníctvom partnerských produktov sme každoročne prezentovali a hodnotili počas Dňa Európy – dňa SOCRATES, na ktorom sa zúčastňovali aj hostia z iných škôl.
    Vyvrcholením celého trojročného projektu sa stala Detská charta európskeho občana, akýsi náš vlastný pohľad na práva a povinností občanov Európskej únie, ktorá vznikla na základe dohody žiakov a učiteľov zo všetkých zapojených škôl. Našu Detskú chartu európskeho občana slávnostne odhalil pán primátor Banskej Bystrice Ján Králik počas záverečnej prezentácie projektu 20. mája 2003 a v súčasnosti sa nachádza na čestnom mieste pri vchode do riaditeľne školy.
    Vďaka práci na projekte mali naši žiaci a učitelia príležitosť overiť a prehĺbiť si svoje zručnosti, skúsenosti a vedomosti potrebné na náročnú realizáciu medzinárodnej spolupráce. Naučili sa pracovať v skupine, zapájať do práce každého jednotlivca a využívať jeho najlepšie schopnosti na dosiahnutie spoločného cieľa. Nielenže sa prirodzenou cestou dozvedeli mnoho nového o európskych krajinách a ich obyvateľoch, zároveň získali iný pohľad na seba samých a svoju kultúru. Zistili, že majú byť na čo hrdí a že výsledky ich práce sú porovnateľné s výsledkami ich rovesníkov v zahraničí. Aj preto sa naši žiaci a učitelia stali európskymi občanmi viac než rok pred oficiálnym vstupom Slovenska do Európskej únie.

    Koordinátor projektu: PaedDr. Andrea Gáborová