• ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU


     

    Článok 1: Žiacky parlament

     

    1. Žiacky parlament je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
    2. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
    3. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.

     

     

    Článok 2: Organizácia žiackeho parlamentu

     

    1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci – „poslanci“ ZŠ (predsedovia triedy), ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Hlasovanie je tajné. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člen žiackeho parlamentu môže byť aj samostatná funkcia v triede. Člena žiackeho parlamentu, teda poslanca si volia žiaci 4. – 9. ročníka. V školskom roku 2011/2012 je 20 tried, teda minimálne 20 „poslancov“ žiackeho parlamentu.
    2. V prípade nespokojnosti s jeho  činnosťou trieda má právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa „poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
    3. Sídlom žiackeho parlamentu je Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica.
    4. Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje učiteľ školy, ktorý bol zvolený vedením školy.
    5. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých „poslancov“.
    6. Parlament zasadá raz mesačne, vždy v stredu o 11:35 v počítačovej učebni.
    7. Parlament si pozýva trikrát do roka hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť riaditeľ školy, výchovný poradca, psychológ školy, koordinátori výchov, pedagogický, alebo iný zamestnanec školy.
    8. Žiackemu parlamentu bola pridelená nástenka. Poslanci parlamentu si volia funkciu – nástenkári, ktorí počas roka sa o nástenku starajú. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú  žiaci opýtať učiteľov,  predsedov, pani riaditeľky. Nástenka informuje o fungovaní ŽP všetkých žiakov poslancov žiackeho parlamentu, ale aj ostatných žiakov školy.

     

    Článok 3: Zasadnutia žiackeho parlamentu

     

    1. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu. Poslanci ho dostanú písomne od podpredsedu žiackeho parlamentu.
    2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen pedagogického zboru. Každá zápisnica bude prednesená riaditeľovi školy.
    3. Činnosť žiackeho parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu.
    4. Na zmenu štatútu, jeho doplnenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.

     

    Článok 4: Predseda žiackeho parlamentu

     

    1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda.
    2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
    3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok tajným hlasovaním.
    4. Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy ak o to požiada nadpolovičná väčšina „poslancov“.
    5. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s učiteľom riaditeľovi školy.
    6. Informácie získané počas zasadnutia s pánom riaditeľom oznámi na ďalšom zasadnutí.
    7. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
    8. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách.
    9. V tomto školskom roku zástupcom – predsedom žiackeho parlamentu je

     

     

    Článok 5: Podpredseda žiackeho parlamentu

     

    1. Podpredseda vypracúva a rozdáva pozvánky na zasadnutia parlamentu.
    2. Pomáha s vytváraním stránky žiackeho parlamentu.
    3. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu.
    4. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
    5. V tomto školskom roku zástupcom – podpredsedom žiackeho parlamentu

     

     

    Článok 6: Poslanecký sľub

     

    Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na našej škole.

    Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo zasadania vždy pravdivé odovzdávať. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

     

     

    Článok 7: Úlohy poslanca ŽP

     

    1. Poslanec žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
    2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit (slovník), do ktorého si zapisujú všetko, čo na parlamente rozoberú. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
    3. Zánik členstva v ŽP :

        a) vystúpením poslanca
        b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku
        c) zánikom ŽP.

    1. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.
    2. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

     

    Článok 8: Vlastnosti člena ŽP:

     

    1.      dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP

    2.      čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým

    3.      organizačné schopnosti

    4.      zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní

    5.      rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,  schopnosť argumentácie a vedenia dialógu

    6.      vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny

     

    Článok 9: Aktivity a práva žiackeho parlamentu

     

    1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda žiackeho parlamentu.
    2. Členovia žiackeho parlamentu si ďalej volia zástupcu z pedagogického zboru, ktorý im pomáha a píše zápisnicu.
    3. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie  pripomienok poslancov, ktoré  získali od svojich spolužiakov:

    -          správanie žiakov

    -          vyučovací proces

    -          organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží, zábavné podujatia a pod.

    -          návrhy na estetizáciu školy

    -          čistota školy

    -          návrhy a pripomienky do krajského časopisu a podobne

    -          školské zbery, kde majú poslanci svoje služby

     

    Článok 10: Nástenkár žiackeho parlamentu

     

    1. Nástenkár žiackeho parlamentu má na starosti obnovovanie nástenky na kamennej chodbe.
    2. Nástenku musí meniť minimálne raz za mesiac. Ak je informácií viac môže častejšie.
    3. Nástenkár žiackeho parlamentu úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a pedagogickým zástupcom. Tí mu môžu poskytnúť informácie počas školského roka, ktoré je potrebné uverejniť.