Navigácia

 

Charakteristika a ciele Športovej prípravy

  Na našej škole sú športové triedy určené pre športovo talentovaných žiakov. V športových triedach sa vyučuje podľa učebného plánu základnej školy, ktorý je v súlade so ŠVP a následne so ŠkVP. 

Predmet športová príprava sa vyučuje od piateho do deviateho ročníka v  rozsahu 5 hodín v 5.-8.ročníku a 6 hodín v 9. ročníku týždenne v rámci rozvrhu hodín. Štatút športových tried majú triedy A /hokejové triedy/ a B /bežecké lyžovanie/. 

Žiaci športových tried  sa vyučujú  rovnaké predmety  ako žiaci klasických tried. Výchovno- vzdelávací proces v takejto triede je zameraný na cieľavedomé a systematické rozvíjanie  pohybových predpokladov žiakov pre  rôzne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

Úlohou športových tried je vytvárať optimálne podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadaných a talentovaných žiakov so zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy.

Športové triedy zamerané na ľadový hokej  výrazne spolupracujú s hokejovým klubom BARANI Banská Bystrica, kde majú zabezpečený špeciálny rozvoj a výborné tréningové podmienky na zimnom štadióne. Tréningový proces je zabezpečený trénermi, ktorí sú aj učiteľmi na škole a tak je zabezpečené úzke prepojenie  vzdelávania a športu tak, aby obidve činnosti deti zvládali na dobrej úrovni.

Športové triedy zamerané na bežecké lyžovanie spolupracujú s lyžiarskym oddielom ŠKP Banská Bystrica.

Prijímanie žiakov do športových tried sa uskutočňuje na základe splnenia podmienok:

 • prihláška zákonného zástupcu do športovej triedy
 • potvrdenie športového lekára o zdravotnej spôsobilosti (na začiatku každého školského roka)
 • potvrdenie o psychickej spôsobilosti
 •  úspešné absolvovanie testov všeobecnej pohybovej spôsobilosti

Testovanie do športových tried pozostáva: Beh na 50 m, beh na 6 x 9 m, kľuky, skok z miesta, skok z miesta na ľavej nohe, skok z miesta na pravej nohe, ľah-sed 30 sec., beh na 1000 m, test priestorovo-orientačnej schopnosti (tzv. beh k métam).

Prihlášku do   športovej triedy si môžete stiahnuť z webovej stránky školy. Výber  žiakov do  športovej triedy sa uskutočňuje každoročne v mesiaci máj, jún formou testovania zúčastnených záujemcov.

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy. Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria