• O predmete 2.stupeň

    •  

     Predmet INFORMATIKA 2.stupeň

     Technológie majú potenciál odstraňovať prekážky 

     študentom aj pedagógom kdekoľvek na  svete.

      Počítače a internet sú vynikajúcim prostriedkom na rozvíjanie tvorivého myslenia a schopnosti orientovať sa v spleti informácii. Stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou každodenného života a ich ovládanie sa pomaly priraďuje k základným zručnostiam rovnako ako písanie a čítanie.

      Informatika ako samostatný predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.

     Na našej škole sa vyučuje informatika od 3. do 9. ročníka. 

      Na druhom stupni žiaci pracujú s e-učebnicou Akadémia Alexandra, dokážu samostatne pracovať s internetom, učia sa množstvo užívateľských programov, tvorbu prezentácii a vlastnej webovej stránky...

      Škola má štyri počítačové učebne. Ďalšie počítače sú v kabinetoch, odborných učebniach a v triedach. Všetky počítače sú zapojené v sieti a pripojené na internet.

     Cieľom predmetu informatika je viesť žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov a k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad.

     Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

     • pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.  
     • naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií ,
     • rozumeli rizikám na internete, dokázali sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,
     • poznali, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
     • komunikovali a spolupraovali prostredníctvom digitálnych technológií, získavali potrebné informácie na webe,
     • poznali princípy softvéru a hardvéru a využívali ich pri riešení informatických problémov,
     • logicky uvažovali, argumentovali, hodnotili a vykonávali zdôvodnené rozhodnutia,
     • uvažovali o algoritmoch, hľadali a nachádzali algoritmické riešenia problémov, vytvárali návody, programy podľa daných pravidiel,
     • uvažovali o informáciách a rôznych reprezentáciách, používali vhodné nástroje na ich spracovanie,

     Učebné osnovy predmetu Informatika sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov:  

     • Reprezentácie a nástroje
     • Komunikácia a spolupráca 
     • Algoritmické riešenie problémov
     • Softvér a hardvér
     • Informačná spoločnosť.