Navigácia

 

Predmet INFORMATIKA 2.stupeň

Technológie majú potenciál odstraňovať prekážky 

študentom aj pedagógom kdekoľvek na  svete.

 Počítače a internet sú vynikajúcim prostriedkom na rozvíjanie tvorivého myslenia a schopnosti orientovať sa v spleti informácii. Stávajú sa neodmysliteľnou súčasťou každodenného života a ich ovládanie sa pomaly priraďuje k základným zručnostiam rovnako ako písanie a čítanie.

 Informatika ako samostatný predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.

Na našej škole sa vyučuje informatika od 3. do 9. ročníka. 

 Na druhom stupni žiaci pracujú s e-učebnicou Akadémia Alexandra, dokážu samostatne pracovať s internetom, učia sa množstvo užívateľských programov, tvorbu prezentácii a vlastnej webovej stránky...

 Škola má štyri počítačové učebne. Ďalšie počítače sú v kabinetoch, odborných učebniach a v triedach. Všetky počítače sú zapojené v sieti a pripojené na internet.

Cieľom predmetu informatika je viesť žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov a k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad.

Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

 • pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.  
 • naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií ,
 • rozumeli rizikám na internete, dokázali sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,
 • poznali, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,
 • komunikovali a spolupraovali prostredníctvom digitálnych technológií, získavali potrebné informácie na webe,
 • poznali princípy softvéru a hardvéru a využívali ich pri riešení informatických problémov,
 • logicky uvažovali, argumentovali, hodnotili a vykonávali zdôvodnené rozhodnutia,
 • uvažovali o algoritmoch, hľadali a nachádzali algoritmické riešenia problémov, vytvárali návody, programy podľa daných pravidiel,
 • uvažovali o informáciách a rôznych reprezentáciách, používali vhodné nástroje na ich spracovanie,

Učebné osnovy predmetu Informatika sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov:  

 • Reprezentácie a nástroje
 • Komunikácia a spolupráca 
 • Algoritmické riešenie problémov
 • Softvér a hardvér
 • Informačná spoločnosť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria