Navigácia

Stránky predmetovej komisie Informatika

Informatika


 

Technológie majú potenciál odstraňovať prekážky študentom aj pedagógom kdekoľvek na  svete.
 

Do škôl i domácnosti stále viac prenikajú informačno-komunikačné technológie. Počítače a internet sú vynikajúcim prostriedkom na rozvíjanie tvorivého myslenia a schopnosti orientovať sa v spleti informácii.

          Na našej škole sa vyučuje informatika, či práca s počítačom v každom ročníku.     Už prváci zvládnu prácu s myšou a kreslenie. V druhom ročníku sa k tomu pridávajú základy práce s textom. V tomto trende sa pokračuje aj v treťom a štvrtom ročníku. Práca s internetom je samozrejmosťou pre každého žiaka. Na druhom stupni majú žiaci vytvorenú vlastnú mailovu adresu, dokážu samostatne pracovať s internetom, učia sa množstvo užívateľských programov, tvorbu prezentácii a vlastnej webovej stránky...

          Škola má jednu počítačovú učebňu s 28 počítačmi. Ďalšie počítače sú v kabinetoch. Všetky počítače sú zapojené v sieti a pripojené na internet.

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.


Cieľom predmetu informatika je viesť žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok, postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Novovytvorený predmet otvára priestor  na budovanie informatickej kultúry, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.


Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

 • sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,
 • rozumeli pojmom algoritmus a program ,
 • sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),
 • si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť,
 • nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov,
 • rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať),
 • rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie,
 • naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.  

Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8 najdôležitejších kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného rámca. Učebné osnovy sú tvorené stupňovite, obsah je rozdelený do 5 tematických okruhov. 

 

 • Informácie okolo nás
 • Princípy fungovania IKT
 • Komunikácia prostredníctvom IKT
 • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 • Informačná spoločnosť.Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria