• O predmete 1.stupeň

    •  

     CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATIKA 1.stupeň

     V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.

     ČASOVÁ DOTÁCIA

     3. - 4. ročník: 1 hodina týždenne

      

     PROGRAMY A UČEBNÉ MATERIÁLY

     Na hodinách informatiky pracujeme v programoch Skicár, LogoMotion, Word a PowerPoint. Využívame program Alf, vzdelávací portál Kozmix a on-line aplikáciu Wordwall.

      

     Žiaci  pracujú s interaktívnym a zábavným programom ALF, ktorý otestuje ich vedomosti z rôznych predmetov rôznymi druhmi úloh (otázka s výberom jednej odpovede, pexeso, priradenie dvojíc pojmov, zaradenie slov do skupín, usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia, výber viacerých odpovedí, popis obrázku, dvojice, puzzle, hádaj slovo, tajnička, doplň slová).

     Vzdelávací portál KOZMIX ponúka pestrú ponuku pre žiakov na I. stupni, vďaka ktorej sa učenie stáva hrou. Jeho obsah je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, prináša odpovede na zvedavé otázky detí z 11 školských predmetov. Rozvíja logické myslenie žiakov, ponúka hravé a motivujúce učenie a okamžitú spätnú väzbu.

     Využívame aj zaujímavú on-line aplikáciu Wordwall. Žiaci si v nej prostredníctvom rôznych interaktívnych aktivít (kvíz, spájačka, koleso šťastia, zoradenie skupiny, pexeso, hľadanie slov, labyrint, chýbajúce slovo, náhodné karty, anagram...) overujú svoje vedomosti z rôznych predmetov.