Navigácia

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu OBČIANSKA NÁUKA

Občianska náuka je samostatným vyučovacím predmetom, ktorý je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.
          Vzhľadom na svoj charakter a cieľové zameranie je predmet špecifický tým,
že sú v ňom reflektované spoločenské, historické, kultúrne zmeny, prejavujúce sa
v jeho obsahovom aj organizačnom aspekte. Posledná zmena v predmete sa udiala
v roku 2015 a je obsiahnutá v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe, v ktorom je vzdelávací štandard koncipovaný s prihliadnutím na kognitívne činnosti žiakov, operácie s pojmami.

          Predmet občianska náuka je v súlade so spoločenskými potrebami, koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a v ich začleňovaní do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.

          Žiaci sa oboznamujú so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu doma aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia


Ciele občianskej náuky na jednotlivých stupňoch vzdelávania
Žiaci:
- získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
- realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,
- osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,
- uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,
- preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,
- uznávajú základné princípy demokracie,
- budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,
- učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,
- získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria