Navigácia

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRVOUKA

Prvouka vytvára vedomostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov, oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

Učivo je rozdelené na dve vzdelávacie oblasti: Človek a príroda - Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda, skúmanie prírodných javov a Človek a spoločnosť, v ktorej žije a sviatky.  Preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.                                        

Pracovné učebnice s ktorými žiaci pracujú sú kombináciou učebnice a pracovného zošita. Prostredníctvom nich sú žiaci pri získavaní nových informácií a poznatkov súčasne vedení aj k ich priamemu zaznamenávaniu, najskôr kresbou, symbolicky, neskôr písmom.                                               

Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote, robia pokusy. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv.                                      Na utvrdenie a prehĺbenie osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov využívame prácu s multimediálnymi DVD, rôzne prezentácie. Žiaci si overujú svoje vedomosti pri testovaní na online webových stránkach ALF a Kozmix.

ČASOVÁ DOTÁCIA

1. ročník: 1 hodina týždenne

2. ročník: 2 hodiny týždenne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria