Navigácia

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRÍRODOVEDA

Prírodoveda stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré si žiak osvojil v prvom a druhom ročníku v predmete Prvouka. Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov bádateľskou činnosťou formou rôznych pokusov, realizovaných na vyučovacích hodinách, ale aj v domácom prostredí. Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít.

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Žiaci sú prostredníctvom bádateľských úloh priamo vtiahnutí do situácií a vedení k manipulácii s materiálmi, k samostatnému objavovaniu, bádaniu a skúmaniu, čím sa učia prostredníctvom vlastného zážitku.

Na utvrdenie a prehĺbenie osvojených vedomostí, zručností a spôsobilostí žiakov využívame prácu s multimediálnymi DVD, rôzne prezentácie. Žiaci si overujú svoje vedomosti pri testovaní na online webových stránkach ALF a Kozmix. V 4. ročníku sa žiaci našej školy zapájajú do celoslovenského testovania KOMPARO, kde si preverujú vedomosti aj z predmetu Prírodoveda.

 

ČASOVÁ DOTÁCIA

3. ročník: 1 hodina týždenne

4. ročník: 2 hodiny týždenne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria