Navigácia

 

Hodnotenie žiakov v predmete FYZIKA

Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Na hodinách FYZIKY sú žiaci hodnotení na základe týchto kritérií:

Písomné skúšanie (bleskovky, písomky, testy):

100 – 90%                     1

89 – 75%                       2

74 – 50%                       3

49 – 30 %                      4

29 – 0 %                        5

Súčasťou hodnotenia je aj aktivita žiaka na hodine, príprava na hodinu (domáce úlohy ), riešenie fyzikálnych súťaží a olympiády.

Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčší význam (váhu) majú známky z kontrolného testu a úspešné riešenie fyzikálnych súťaží. Najmenšiu váhu majú bleskovky, známky z domácich úloh, aktivita na hodine.

Domáca úloha( počíta sa aj zabudnutý zošit s DÚ) je hodnotené známkou nedostatočný.

Každý žiak je povinný napísať všetky písomky, bleskovky - podľa počtu známok Ak je žiak v danom čase neprítomný, napíše si písomku v náhradnom termíne buď najbližšiu nasledujúcu hodinu alebo po dohode s vyučujúcim.

Žiak je povinný každú písomku písať perom, ktoré sa nedá gumovať.

Bleskovky posielame domov k nahliadnutiu zákonným zástupcom.

Ostatné písomné práce sú k nahliadnutiu u vyučujúceho.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria