• Hodnotenie

    •  

     Hodnotenie žiakov v predmete FYZIKA

     Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Hodnotiť žiakov budeme kombinovane – hodnotenie percentami (písomné skúšanie) a hodnotenie známkou (ústne skúšanie). Na hodinách FYZIKY sú žiaci hodnotení na základe týchto kritérií:

     Písomné skúšanie (bleskovky, písomky, testy):

     100 – 90%                   1

     89 – 75%                     2

                                                         74 – 50%                     3

                                                          49 – 30%                    4

                                                          29 – 0%                      5

     Súčasťou hodnotenia je aj aktivita žiaka na hodine, príprava na hodinu (domáce úlohy ), riešenie fyzikálnych súťaží a olympiády.

     Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčší význam (váhu) majú známky z kontrolného testu a úspešné riešenie fyzikálnych súťaží. Najmenšiu váhu majú bleskovky, známky z domácich úloh, aktivita na hodine.

     Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikácii žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne (z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka).

     Pri polročnej a koncoročnej klasifikácii hodnotenie dotvára aj celkový obraz a vzťah k predmetu a povinnostiam.

     Domáca úloha( počíta sa aj zabudnutý zošit s DÚ) je hodnotené známkou nedostatočný.

     Každý žiak je povinný napísať všetky písomky, bleskovky - podľa počtu známok Ak je žiak v danom čase neprítomný, napíše si písomku v náhradnom termíne buď najbližšiu nasledujúcu hodinu alebo po dohode s vyučujúcim.

     Žiak je povinný každú písomku písať perom, ktoré sa nedá gumovať.

     Bleskovky posielame domov k nahliadnutiu zákonným zástupcom. Ostatné písomné práce sú k nahliadnutiu u vyučujúceho.