Navigácia

Fyzika

Fyzika v 6. - 9. ročníku

 

Fyzika v  škole

Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách.

       

Fyzika 6. ročník

Žiaci poznávajú základné pojmy a ich vzájomné vzťahy, skúmajú vlastnosti pevných, kvapalných a plynných látok a telies a správanie sa telies v kvapalinách a plynoch. Naučia sa merať a zaznamenať pozorovania do tabuľky, argumentovať a diskutovať o fyzikálnych problémoch. Vyučuje sa 1 hodina týždenne v športových triedach, 2 hodiny týždenne v nešportových triedach, podľa nového vzdelávacieho programu.

Fyzika 7.- 9. ročník

   Obsah učiva v 7. ročníku nadväzuje na základné učivo 6. ročníka. Žiaci sa zaoberajú pohybom a silou, v druhej časti mechanikou kvapalín a plynov. V 8. ročníku pokračujú v štúdiu práce, energie a tepla, elektromagnetickými vlastnosťami. Deviaty ročník je zameraný na svetelné javy a akustiku a žiaci sa oboznámia s astronómiou. Učivo je vysvetľované pomocou výukových CD prezentácií. Svoje praktické schopnosti si žiaci môžu overiť na laboratórnych prácach.

    Aplikovaná fyzika v informatike

6. ročník

Je to predmet, ktorý je súčasťou predmetu Fyzika. Je zameraný na praktickú stránku fyziky. Pravidelné merania a zaznamenávania pozorovaní do tabuliek v programe MO EXCEL. Vyučuje sa iba v nešportových triedach.

 

Fyzikálna olympiáda

    Najtalentovanejší žiaci riešia fyzikálnu olympiádu s možnosťou reprezentovať školu v okresných a krajských súťažiach.

Pre žiakov 7. ročníka je pripravená súťaž Archimediáda - školské kolo.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria