• Fyzika v 6. - 9. ročníku

    •  

     Fyzika v  škole

     Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách.

            

     Fyzika 6. ročník

     Žiaci poznávajú základné pojmy a ich vzájomné vzťahy, skúmajú vlastnosti pevných, kvapalných          a plynných látok a telies a správanie sa telies                 v kvapalinách a plynoch. Naučia sa merať                     a zaznamenať pozorovania do tabuľky, argumentovať a diskutovať o fyzikálnych problémoch. Vyučujú sa  2 hodiny týždenne  podľa  inovovaného vzdelávacieho programu.

     Fyzika 7.- 9. ročník

        Obsah učiva v 7. ročníku nadväzuje na základné učivo 6. ročníka. Žiaci sa zaoberajú teplom.                   V 8. ročníku pokračujú v štúdiu sily, rýchlosti, práce, energie a svetelných javov. Deviaty ročník je zameraný na magnetické a elektrické vlastnoti látok. Učivo je vysvetľované pomocou výukových CD prezentácií. Svoje praktické schopnosti si žiaci môžu overiť na laboratórnych prácach.

       Fyzikálne exkurzie

     Žiaci majú možnosť zúčastniť sa fyzikálnych

     exkurzií, ktoré sú zamerané na zaujímavé

     experimenty prezentované zábavnou formou .

      

     Fyzikálna olympiáda

         Najtalentovanejší žiaci riešia fyzikálnu olympiádu    s možnosťou reprezentovať školu v okresných              a krajských súťažiach.