Navigácia

 

Fyzika v  škole

Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách, ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských situáciách.

       

Fyzika 6. ročník

Žiaci poznávajú základné pojmy a ich vzájomné vzťahy, skúmajú vlastnosti pevných, kvapalných          a plynných látok a telies a správanie sa telies                 v kvapalinách a plynoch. Naučia sa merať                     a zaznamenať pozorovania do tabuľky, argumentovať a diskutovať o fyzikálnych problémoch. Vyučujú sa  2 hodiny týždenne  podľa  inovovaného vzdelávacieho programu.

Fyzika 7.- 9. ročník

   Obsah učiva v 7. ročníku nadväzuje na základné učivo 6. ročníka. Žiaci sa zaoberajú teplom.                   V 8. ročníku pokračujú v štúdiu sily, rýchlosti, práce, energie a svetelných javov. Deviaty ročník je zameraný na magnetické a elektrické vlastnoti látok. Učivo je vysvetľované pomocou výukových CD prezentácií. Svoje praktické schopnosti si žiaci môžu overiť na laboratórnych prácach.

  Fyzikálne exkurzie

Žiaci majú možnosť zúčastniť sa fyzikálnych

exkurzií, ktoré sú zamerané na zaujímavé

experimenty prezentované zábavnou formou .

 

Fyzikálna olympiáda

    Najtalentovanejší žiaci riešia fyzikálnu olympiádu    s možnosťou reprezentovať školu v okresných              a krajských súťažiach.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria