• Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí


     • Vesmír očami detí

      Žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy sa i tento rok zapojili do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú vypísala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času, okresnými astronomickými kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami na Slovensku. 

      „Rakete šťastia“, ktorú namaľovala Alžbetka Dobisová z 1.A triedy, sa podarilo postúpiť do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v prvej polovici mája 2022 v Hurbanove.

      Porota sa rozhodla nad rámec 5 prác postupujúcich do celoslovenského kola oceniť aj prácu Nikol Tonhajzerovej, žiačky 9.D triedy, s názvom „Vesmír pod mikroskopom“, ktorá tiež poputuje do celoslovenského kola. Práca porotu zaujala  inovatívnou technikou použitou pri vytvorení diela.

      Spoluorganizátorom okresného kola celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“ v Banskej Bystrici je Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Dňa 8. apríla 2022  sa v priestoroch Tihányiovského kaštieľa konalo odovzdávanie cien spojené s vernisážou výstavy.

      Galéria ocenených prác je dostupná aj na webovej stránke Hvezdárne v B. Bystrici:
      www.astrobb.sk

      Ďakujeme všetkým  za účasť a postupujúcim prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.

    • Svetový deň zdravia
     • Svetový deň zdravia


     • 7. apríl – SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 2022

      ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

          Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa každoročne venuje jedinečnej hodnote dobrého zdravia.

      V tomto roku úraduje téma: NAŠA PLANÉTA – NAŠE ZDRAVIE. 

      Na čele Svetovej zdravotníckej organizácie sa v tento deň - 7. apríla na celom svete propaguje a oslavuje fyzická, duševná a emocionálna pohoda. K dobrému zdraviu prispieva hodnotná a zdravá strava.

       

      7. apríla 2022 – ZDRAVÁ DESIATA

      6. 7. 8. apríla 2022 (podľa počasia) – BEH  ZDRAVIA (1 okruh)

    • 1. apríl - deň naopak
     • 1. apríl - deň naopak


     • DEŇ NAOPAK

      Prvý apríl je najzábavnejším dňom v roku.

      V 1.A sme prežili tento deň naozaj veselo. Do školy sme prišli oblečení a učesaní úplne naopak. Ponožky na rukách a nohavice na hlave spôsobili výbuchy smiechu. Spolu sme sa zasmiali na sebe navzájom. Humornými príbehmi a vtipmi sme vyčarovali úsmev na tvárach spolužiakov. Vymysleli sme kopu nápadov, ako si môžeme z niekoho vystreliť, tak ako sa to robí na prvého apríla.

    • Zápis prvákov a DOD
     • Zápis prvákov a DOD

     • Vážení rodičia!

      Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti s blížiacim sa zápisom budúcich prváčikov.

                  Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. 

       

      Školský obvod našej ZŠ

      Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.4/2018, naša ZŠ patrí do šiesteho školského obvodu, ktorého súčasťou sú ulice: Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni, Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Majer: Majerská cesta, Stavebná Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.

      Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.5 si žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú ZŠ. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelanie.

      K zápisu detí do školy je potrebné:

       1. vyplniť elektronickú prihlášku – nájdete na www.zsgolianova.edupage.org v ľavom oranžovom stĺpci - Zápis do 1. ročníka – Elektronická prihláška (spustená od 4.4.2022),

      2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, vyplní prihlášku pri zápise v škole.

      3. osobná účasť na zápise  - dieťa aj zákonný zástupca – v prípade, že bude dieťa choré príde na zápis len zákonný zástupca, ktorý doloží potvrdenie o chorobe dieťaťa.

      Na stránke školy sú prístupné aj tlačivá: (budú prístupné aj vo vestibule školy)

      a) Žiadosť o výnimočné prijatie

      b) Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR

       

      • Ak zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a doklad o získaní predprimárneho vzdelávania.
      • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu na nasledujúci školský rok.
      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
      • Ak dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predkladá riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

      Od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne nedať dieťa do školy (odklad) je povinný požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného   predprimárneho vzdelávania.  Keďže  dieťa  už dosiahlo 6.rok veku je potrebné splniť si zákonnom stanovenú povinnosť a zapísať dieťa do ZŠ. V prihláške (aj elektronickej) uvediete, že žiadate MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

       

       Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe    a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

      • Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiadame o dodržanie všetkých opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavírusu  COVID-19.
      • Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.4 základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

      Pomôcky

      Peračník – 3 ks ceruzka č. 2 (ideálne trojhranné), pero (TORNADO, PILOT), pastelky (nie fixky), guma, strúhadlo, nožnice (nie hračkárske), tyčinkové lepidlo na papier

      Telesná výchova – vrecúško na úbor, biele tričko, biele ponožky, krátke nohavice, tepláková súprava, obuv na von, obuv do telocvične

      Výtvarná výchova – kufrík na pomôcky, igelit na prikrytie lavice, plochý štetec č. 8, 10, pohár na vodu, vodové (anilínové) a temperové farby (nie čínske), plastelína, voskové pastelky, tekuté lepidlo,

      Prezuvky so svetlou podrážkou (nie šľapky a tenisky)

      Hygienické potreby – hygienické vreckovky 10 balíkov, toaletný papier 2ks, tekuté mydlo, papierové utierky

      Zámok na skrinku – musí mať min. 2 kľúče, (1. nosí žiak v taške, 2. kľúč označený menom, žiak odovzdá triednej učiteľke.)

      Všetky veci je potrebné označiť menom alebo značkou, ktorú dostane žiak prvý školský deň !

       

       

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Vyhrali sme čitateľský maratón, lebo sa nám podarilo poraziť všetky 7. triedy na našej škole.

      Čítali sme pätnásti, každý 1 minútu a podarilo sa nám prečítať 9 strán- čo bolo 275 riadkov.

      Na druhom mieste skončila 7.A, ktorú sme prečítali o 9 riadkov.

      Tretí skončili žiaci zo 7. C.

      Dostali sme sladkú odmenu, na ktorej sme si pochutili počas hodiny slovenského jazyka aj s pani učiteľkou. Nezabudli sme ponúknuť  víťaznou tortou aj našu pani učiteľku triednu.

      Oplatilo sa , lebo náš deň bol príjemný a sladký nielen vďaka víťazstvu, ale aj torte, ktorá všetkým chutila.                                         

      Žiaci 7. B triedy

       

                                                   

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • Pravda o drogách......

           Drogy každoročne ničia a rujnujú milióny ľudských životov.  Čo by sme mali o nich vedieť, nám prišiel porozprávať p. Rastislav Bobček z nadácie Slovensko bez drog.

           Pán Bobček žiakom na I. stupni porozprával fakty o legálnych aj nelegálnych drogách, liekoch a ich účinkoch na organizmus.

          Jedným z faktov je, že mladí ľudia sú v súčasnosti vystavení účinkom drog v skoršom veku než kedykoľvek predtým.

           Dozvedeli sme sa dosť na to, aby sme sa dokázali rozhodnúť pre ŽIVOT BEZ NICH.

    • Exkurzia po Banskej Bystrici
     • Exkurzia po Banskej Bystrici

     • Exkurzia za pamiatkami Banskej Bystrice 23.3.2022

       

      Krásne jarné  počasie pomohlo žiakom 4.A prežiť hodinu vlastivedy zábavnejšou formou priamo na námestí. Naučili sme sa veľa nového o pamiatkach, ktorých je v našom meste neúrekom.

    • Úspech Emy Bažíkovej
     • Úspech Emy Bažíkovej

     • 2. apríla 2022 na medzinárodnej súťaži v športovej gymnastike Hanspeter Demetz Memorial v rakúskom Innsbrucku, kde sa zúčastnilo viac ako 180 športovcov z ôsmich krajín, naša žiačka Ema Bažíková skončila v 4- boji na 3.mieste a družstvo SVK zvíťazilo. Z jej úspechu sa tešíme a blahoželáme.

    • Fašiangy na ruštine
     • Fašiangy na ruštine

     • Chceme Vám povedať, že naše hodiny ruštiny môžu byť aj zábavné. A chutné. Keďže sme počas fašiangov preberali tému jedlo a dozvedeli sme sa, že v rusky hovoriacich krajinách sú v období maslenice (fašiangov) mimoriadne obľúbené bliny (palacinky), priniesli sme si ich na hodinu ruštiny aj my. Aj keď boli poväčšine na sladko, nie s typickými hubami či kaviárom. Pani učiteľka Beňová nám k nim uvarila čajík a v takejto pohode sa nám konverzovalo óčeň charašó.
      8.C

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblická olympiáda.

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      Dňa 22. marca 2022 sa naša škola zapojila do online Biblickej olympiády – dekanátne kolo.

      Dievčatá Adela Sochanová 9.D, Alžbeta Tlučáková 7.C a Katarína Medveďová 7.C,

      získali pekné druhé miesto.

      Gratulujeme a ďakujeme za účasť!

    • Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 6.4.2022 pre žiakov 2. stupňa /5. - 8. ročník/ riaditeľské voľno z dôvodu Celoslovenského testovania 9.
      Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.
       

    • Červený kríž - beseda
     • Červený kríž - beseda

     • Prvá pomoc v praxi

      Prvá pomoc v praxi

       

      Vedieť v sekunde zareagovať a poskytnúť prvú pomoc zranenému môže často zachrániť ľudský život. Aj keď je táto úloha najmä v rukách záchranných zložiek, o ktorých sa naši žiaci prvého stupňa učili na Prvouke, v piatok 18. marca im ukážky prvej pomoci prišli predviesť aj členky Slovenského Červeného kríža. Pretože vštepovať základy prvej pomoci je dôležité už od detstva. V rámci besedy na tému „Ukážky prvej pomoci pri detských úrazoch“ si žiaci vyskúšali aj prvú pomoc v praxi, či už na sebe, alebo svojich spolužiakoch. Deťom sa beseda veľmi páčila, od členiek Slovenského Červeného kríža dostali aj malú pozornosť v podobe vaku a knihy. Pokračovanie besedy so Slovenským Červeným krížom bude v júni, keď do školy zavíta aj vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci, žiaci budú môcť doň nasadnúť, pozrieť si výbavu a možno aj zapnúť maják a sirénu.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

      Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

           Dňa 15.marca 2022 sa konalo v Banskej Bystrici okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V I. kategórii v prednese prózy,  reprezentovala našu školu žiačka IV. C triedy Nina Tlučáková . Ninka vystupovala  s prednesom prózy od  Ruženy Smatanovej  -  Pomsta je sladká. Porotu jej prednes zaujal a postúpila do regionálneho kola. Všetci sme sa potešili a držíme  jej palce v ďalšom kole.

    • Divadlo...O sliepke
     • Divadlo...O sliepke

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo...O sliepke.

      O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA

            Je názov divadelného predstavenia, ktoré pre školy pripravilo Bábkové divadlo na Rázcestí podľa knižnej predlohy britskej spisovateľky Jill Tomlinson.

            Zaujímavý  a humorný príbeh o nezlomnej vôli smiešnej sliepky, ktorá po každom neúspechu znovu naberie silu bol výnimočným predstavením.

      Autorka prostredníctvom príbehu priniesla medzi žiakov našej školy netradičné a citlivé témy,  ako aj ľudské skúsenosti napísané so zaujatím pre svet dieťaťa.

      Hlavná hrdinka Hilda sa nikdy nevzdáva a keď sa pre niečo rozhodne, nič ju nezastaví. Je smelá, priebojná, usilovná,  rodinne založená a veľmi odvážna.

             Predstavenie natoľko zaujalo žiakov, že niektorí opäť navštívili predstavenie aj so svojimi rodičmi a starkými. Potleskom vyjadrili šikovnosť všetkých hercov.

    • Máme majsterku Slovenska v biatlone!
     • Máme majsterku Slovenska v biatlone!

     • Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostných pretekoch sa podarili na jednotku!
      Čistá streľba, k tomu rýchly beh a v cieli viac ako minútový náskok.

           V sobotu 26. 02. 2022 sa v Osrblí konali preteky o Viessmannov pohár, kde sa v rýchlostných pretekoch Nelle Štulajterovej zo 7. B  aj napriek 2 netrafeným terčom podarilo pred súperkami udržať náskok a vybojovať to najcennejšie 1. miesto.

           V nedeľu 27. 02. 2022 Nella zopakovala skvelý výkon z predošlého dňa, v cieli ukázala všetkým súperkám iba svoj chrbát a stala sa tak po zaslúženom víťazstve majsterkou Slovenska vo vytrvalostných pretekoch na MSR 2022.
                Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, čo držali palce ...