• Zápis prvákov a DOD
     • Zápis prvákov a DOD

     • Vážení rodičia!

      Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti s blížiacim sa zápisom budúcich prváčikov.

                  Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

      Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. 

       

      Školský obvod našej ZŠ

      Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.4/2018, naša ZŠ patrí do šiesteho školského obvodu, ktorého súčasťou sú ulice: Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni, Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Majer: Majerská cesta, Stavebná Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.

      Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.5 si žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú ZŠ. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelanie.

      K zápisu detí do školy je potrebné:

       1. vyplniť elektronickú prihlášku – nájdete na www.zsgolianova.edupage.org v ľavom oranžovom stĺpci - Zápis do 1. ročníka – Elektronická prihláška (spustená od 4.4.2022),

      2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, vyplní prihlášku pri zápise v škole.

      3. osobná účasť na zápise  - dieťa aj zákonný zástupca – v prípade, že bude dieťa choré príde na zápis len zákonný zástupca, ktorý doloží potvrdenie o chorobe dieťaťa.

      Na stránke školy sú prístupné aj tlačivá: (budú prístupné aj vo vestibule školy)

      a) Žiadosť o výnimočné prijatie

      b) Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR

       

      • Ak zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a doklad o získaní predprimárneho vzdelávania.
      • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu na nasledujúci školský rok.
      • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
      • Ak dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predkladá riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

      Od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne nedať dieťa do školy (odklad) je povinný požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného   predprimárneho vzdelávania.  Keďže  dieťa  už dosiahlo 6.rok veku je potrebné splniť si zákonnom stanovenú povinnosť a zapísať dieťa do ZŠ. V prihláške (aj elektronickej) uvediete, že žiadate MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

       

       Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe    a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

      • Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiadame o dodržanie všetkých opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavírusu  COVID-19.
      • Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.4 základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

      Pomôcky

      Peračník – 3 ks ceruzka č. 2 (ideálne trojhranné), pero (TORNADO, PILOT), pastelky (nie fixky), guma, strúhadlo, nožnice (nie hračkárske), tyčinkové lepidlo na papier

      Telesná výchova – vrecúško na úbor, biele tričko, biele ponožky, krátke nohavice, tepláková súprava, obuv na von, obuv do telocvične

      Výtvarná výchova – kufrík na pomôcky, igelit na prikrytie lavice, plochý štetec č. 8, 10, pohár na vodu, vodové (anilínové) a temperové farby (nie čínske), plastelína, voskové pastelky, tekuté lepidlo,

      Prezuvky so svetlou podrážkou (nie šľapky a tenisky)

      Hygienické potreby – hygienické vreckovky 10 balíkov, toaletný papier 2ks, tekuté mydlo, papierové utierky

      Zámok na skrinku – musí mať min. 2 kľúče, (1. nosí žiak v taške, 2. kľúč označený menom, žiak odovzdá triednej učiteľke.)

      Všetky veci je potrebné označiť menom alebo značkou, ktorú dostane žiak prvý školský deň !

       

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • 26.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii Z5-5.ročník naši žiaci dosiahli krásne úspechy. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Chválik, úspešná bola aj Nina Stanová. V kategórii Z9-9.ročník bola úspešná Adela Sochanová, ktorá postupuje aj do krajského kola. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

    • ZOH 2022 Peking
     • ZOH 2022 Peking

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZOH 2022 Peking.

      ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

       

              Snom každého športovca je zúčastniť sa olympiády. Snom mnohých žiakov našej školy je dosahovať výborné športové výsledky, ako  aj oceniť vynikajúce výkony našich športovcov. Zimná olympiáda v Pekingu nám opäť ukázala húževnatosť a cieľavedomosť mnohých športovcov, ktorí dokázali športom prejaviť súťaživosť a priateľstvo. Na hodinách výtvarnej výchovy sa preto olympijské hry 2022 stali námetom pre výtvarné práce žiakov  1. st.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      Dňa 25. januára 2022 sa našej škole uskutočnil už 68. ročník školského  kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Hlavným poslaním Hviezdoslavovho Kubína je  kultivovať a formovať recitátorsky a interpretačný prejav medzi deťmi.                                                                                                                                                        

      Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnil prezenčnou aj dištančnou formou. Porota tak vyhodnotila prednesy i na základe zaslaných nahrávok detí, ktoré boli v karanténe. Ďakujeme deťom aj ich pedagógom za prípravu aj napriek sťaženým podmienkam.

      Do súťaže sa prihlásilo 25 detí z I. stupňa. Nechýbali ani noví druháčikovia, ktorí krásne odprezentovali nielen sami seba, ale aj svoju triedu. Deti svojím prednesom preukázali veľký záujem  o detskú literatúru a túžbu po čítaní  detských kníh.                                                                         

      Čo dodať? Všetci sa už tešíme na ďalší ročník.

      VÍŤAZI 68. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KOLA:

       

      POÉZIA:

      1. Hollá Ninka 3.C
      2. Komorová Karin 2.C
      3. Šebáňová Julianka 2.A     Kačík Zara 2.C

      PRÓZA:

      1. Tlučáková Ninka 4.C
      2. Floch Oliver 4.C
      3. Szakácsová Ninka 3.B                                                                        GRATULUJEME!
    • Fašiangy
     • Fašiangy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangy.

                              FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy

       

                  Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, nazývame fašiangy. Je prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda veselá zábava a nezabudnuteľné karnevaly. Aj naši žiaci si hodiny výtvarnej výchovy spestrili vyrábaním masiek a škrabošiek , ktoré krášlia nástenky na chodbách našej školy.

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo.

      Kocúr v čižmách

       

      V piatok 11.2. sme boli na divadelnom predstavení Kocúr v čižmách. Bola to rozprávka o mlynárovi, ktorý mal troch synov. Rozdelil im svoj majetok. Najstarší syn dostal mlyn, prostredný oslíka a najmladší Jano mačku. Bol z toho nešťastný. Veď načo mu bude taká mačka? To ešte netušil, že mu prinesie šťastie, bohatstvo aj princeznú.

      Mačka išla za kráľom a kráľovnou a doniesla im tri dary – zajačika, prepeličku a bažanta. Povedala im, že tie dary posiela jej pán Gróf z Nemánič. Aj meno vymyslela a všetci tomu uverili. Dokonca ich pozvala na návštevu do zámku.

      Keďže Jano nemal žiadny zámok, šikovná mačka vymyslela, že sa pôjde okúpať do jazera. Ona zatiaľ prekabátila zlého obra a získala aj obrov zámok. Topiaceho Jana vytiahli z vody, dali mu pekné šaty a nik ani len netušil, že to nie je gróf.

      Nakoniec sa oženil s krásnou princeznou. Mačka, ktorú na začiatku ani nechcel, sa mu postarala o pekný život v bohatstve a láske. Aj tu dobro zvíťazilo nad zlom.

                                    

                                                                                                                  Ninka, Adka a Jurko z 3.B

       

                                             Šťastie je líška

       

      Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli , že pôjdeme do BÁBKOVÉHO DIVADLA.

                      Netradičný príbeh o priateľstve líšky a chlapca, nám ukázal, aké dôležité je v živote priateľstvo, ako aj  to, že šťastie poletuje všade okolo nás. Treba si ho len vedieť nájsť v každodennom živote. Občas má každý z nás čierny deň, no okolo nás sa nachádza množstvo maličkostí, ktoré nám ho dokážu zmeniť na krásny deň – oranžový či ružový...

                   Čo je pre nás šťastie?

      Šťastie je, keď sa hráme so spolužiačkou. 

      Šťastie je, keď môžem nachovať svojho zajačika Flekinku.

      Šťastie je, keď mám moju rodinu.

      Šťastie je, keď sme všetci zdraví.

                                                                                      PRVÁCI

    • Stromček pre zvieratká
     • Stromček pre zvieratká

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromček pre zvieratká.

      Starostlivosť o zvieratá v zime

       

      Počas zimného obdobia mnohé zvieratá hladujú. Žiaci našej školy si uvedomujú, že prikrmovanie pomáha zvieratám prežiť toto kritické obdobie. Preto každý žiak priniesol rôzne dobroty pre lesné zvieratá a spoločné sme ich zaniesli k lesu, aby si zvieratá pochutili a nezahynuli v zime od hladu. Takto sme poďakovali našim zvieracím pomocníkom za ich prácu, ktorú pre nás robia počas roka. Dúfame, že sme našim lesným obyvateľom  aspoň trochu pomohli prečkať túto zimu a už sa tešíme na ďalšiu návštevu lesa.

    • Silák - Siláčka
     • Silák - Siláčka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Silák - Siláčka.

                                                              Naj silák, siláčka

       

                 Tak, ako každý rok, aj teraz sme vo februári medzi žiakmi prvého stupňa hľadali najväčších silákov. Keďže tento školský rok je vďaka covidu špeciálny, nehľadali sme v celých ročníkoch, ale len po triedach. Napriek tomu deti vo výdrži v zhybe podali krásne výkony. Veľmi nás teší, že aj vďaka trom hodinám telesnej výchovy na prvom stupni, nám rastú budúci úspešní športovci.

    • Rozprávkové postavy
     • Rozprávkové postavy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozprávkové postavy.

                                              Rozprávková postava

             Chodbu 1.stupňa tento školský rok zdobia originálne výrobky na tému ,,Rozprávková postava“. Nájdeme tu postavičky z rôznych materiálov – papier, kartón, textil, plast, drevo, kov, vlna,...  Fantázia bola ale na prvom mieste.

      Obrovská pochvala patrí všetkým šikovným žiakom a ich rodičom, starým rodičom, bratom, sestrám,...

      Veď sa len pozrite!

    • Halové majstrovstvá SR vo viacboji
     • Halové majstrovstvá SR vo viacboji

     •  

      V sobotu 19.02. 2022 sa v Bratislave uskutočnili Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov. Timko Vozár zo 7.B. získal zlatú medailu a stal sa Majstrom SR.

    • Olympiáda z ruského jazyka
     • Olympiáda z ruského jazyka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda z ruského jazyka.

      Olympiáda z ruského jazyka

      Na našej škole sa uskutočnila olympiáda z ruského jazyka dňa  21. 1. 2022 . Aj keď bola väčšina prihlásených v karanténe, zvládli sme to na výbornú. Víťazkou sa stala Ema Molitorisová z 9. C, druhé miesto obsadila Lujza Komžíková z 9. D, tretia skončila Emma Wittmannová z 9. c triedy. Dievčatám blahoželáme a tešíme sa, že ich ruština baví a aj v takejto náročnej dobe sa dokážu zodpovedne  učiť cudzí jazyk a reprezentovať svoju triedu a školu. Eme Molitorisovej držíme palce v krajskom kole.