Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt školský klub detí

Riadenie a štruktúra ŠKD 

    

       Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľ základnej školy. 

       Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou  na vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod žiakov.

 

       V školskom roku 2018/20189 priebeha výchovno-vzdelávacia činnosť v 9. výchovných oddeleniach. Školské kluby deti je v triedach 1.A, B, C; 2. A, B, C; 3.C, 4. A,C a  v jednom stretávacom klube. ŠKD je v prevádzke denne v ranných hodinách od 6:30 hod. do 7:45 hod. v učebni 1.C a 2.C triedy, t.j. v dvoch ranných kluboch a po skončení vyučovania do 17:00 hod.

Personálne obsadenie ŠKD  : 9  kvalifikovaných vychovávateliek

      1. oddelenie: Mgr. Miroslava Hromadová          1.A

      2. oddelenie: Anna Zlevská Pániková                 1.B

      3. oddelenie: Mgr. Emília Ostrihoňová               1. C

      4. oddelenie: Mgr. Miroslava Ridzoňová            2.A, 4.A

      5. oddelenie: Bc. Radka Švantnerová                 2.B, 4.B

      6. oddelenie: Mgr. Veronika Šimková                 2.C, 4.A

      7. oddelenie: Zuzama Kosecová                           3. A, 4.C

      8. oddelenie: Mgr. Elena Beňáková                     3. C, 4.A

      9. oddelenie Tatiana Sedileková                           3.B, 4.A

 

Režim dňa v jednotlivých oddeleniach  ŠKD:

 

 6:30 – 8:00

 Schádzanie sa detí, sledovanie rozprávky, voľné a pokojné  aktivity, presun do tried

 

  11:35 - 13:00

 Relaxačná, odpočinková činnosť, hygiena, obed,  sebaobslužná činnosť, odpočinok, voľné hry detí

 

 13:00 - 14:00

 14:00 - 15:00

 Tematické oblasti výchovy podľa vých. programu:

 • pracovno-technická
 • estetická-výchovná - výtvarná, hudobná, dramatická
 • prírodovedno-environmentálna
 • spoločensko-vedná
 • telovýchovná, zdravotná a športová 
 • vzdelávacia oblasť

 Rekreačná činnosť : pobyt vonku, pohybové aktivity,  ktoré  sú súčasťou športovej, dopravnej a zdravotnej  TOV

15:00 - 15:40 

 Príprava na vyučovanie, vzdelávacia činnosť

15:40  -  16:30     do 17:00

 Odpočinková a relaxačná činnosť

 Stretávací  klub

 

Počas konania triednych schôdzok a plenárnych zasadnutí RÚ je PREVÁZKA ŠKD do 16,30 hod.

                       

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria