Navigácia

Príhovor k 50. výročiu založenia ZŠ Golianova 8 Bulletin pri príležitosti 50. výročia školy Nové logo školy Videoklip HAPPY Foto Aula Beliana Recepcia Workshopy Návšteva Petra Pellegriniho 50 rokov v obraze

50. výročie školy

Príhovor k 50. výročiu založenia ZŠ Golianova 8

                              
                Päťdesiatročné jubileum našej základnej školy  je príležitosťou zamyslieť sa nad jej doterajšími výsledkami, ako aj jej ďalšími perspektívami. Je málo základných škôl, ktoré prešli počas svojej existencie takým dynamickým a všestranným rozvojom ako práve naša škola. Pre mňa osobne má toto jubileum viacrozmerný význam. Jednak z pohľadu bývalého žiaka tejto školy, neskôr jej pedagóga a v súčasnosti riaditeľa školy. Každé z uvedených období bolo niečím výnimočné a iné. A predsa ich čosi spája – „naša Golianka".

                Tá otvorila svoje brány 7.septembra 1964. Pod vedením prvého pána riaditeľa, Ladislava Javorčíka, tu našlo druhý domov 973 žiakov z Banskej Bystrice, Hornej a Dolnej Mičinej, Šalkovej, Môlče, Španej Doliny a Harmanca.

Za 50 rokov prešlo touto školou veľa žiakov, ktorí radi spomínajú na časy prežité v školských laviciach.. Mnohí z nich dnes úspešne pôsobia v štátnej správe, samospráve, na stredných a vysokých školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, v štátnych alebo súkromných firmách. Sú z nich úspešní podnikatelia, športovci a tréneri.

                Som hrdý na našu školu, že sa jej podarilo vychovať toľko vzdelaných a úspešných ľudí.

                Aj mne naša škola pomohla  v mojom študentskom a športovom  napredovaní, naučila ma, ako úspešne kráčať životom. A toto moje presvedčenie sa ešte viac prehĺbilo, keď som začal na našej škole pôsobiť ako pedagóg. Ľudskosť a citlivý prístup k žiakom sa mi stali samozrejmosťou tak, ako som ich získaval na tejto škole od svojich pedagógov, neskôr kolegov.

                No a aká je „Golianka“ dnes?

                Moderná, otvorená svetu, ale nezabúdajúca na svoje historické korene. Škola s 32 triedami, 7 oddeleniami školského klubu, 678 žiakmi, 74 zamestnancami z toho 55 pedagógmi, piatimi športovými triedami ľadového hokeja, piatimi športovými triedami klasického lyžovania doplnenými žiakmi zameranými na športy ako skoky na lyžiach, krasokorčuľovanie, gymnastika, karate, basketbal, judo, plávanie, tenis, bedminton a ďalšie. So zanieteným pedagogickým i nepedagogickým kolektívom, výbornou školskou jedálňou, tromi  počítačovými učebňami, jazykovou učebňou s interaktívnymi projektormi pripojenými na internet. Škola participujúca na projektoch akými sú - Škola podporujúca zdravie, Zmena, Infovek, Socrates, Ekostopa, separácia odpadu, Strom života, Výstavba športového a hokejbalového areálu,  Bez kriedy, Digi škola, Druhý krok, Inovatívne formy a metódy vzdelávania a iné. Okrem kvalitnej vzdelávacej a výchovnej činnosti, škola zabezpečuje aj kvalitnú mimoškolskú činnosť. Naši žiaci majú možnosť navštevovať mnoho krúžkov a svoju kreativitu, vedomosti, schopnosti a ich praktické uplatnenie už tradične dokazujú v postupových kolách rôznych vedomostných a športových súťaží, ale aj na kultúrnych podujatiach, či pri environmentálnych aktivitách.            O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti svedčí aj fakt, že naši absolventi sú každoročne úspešne prijatí na stredné školy.

                Víziou do budúcich rokov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom zavádzať zmeny v súvislosti s profiláciou školy, najmä so zameraním na šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov, posilňovať úlohy a motiváciu učiteľov, skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, školami, športovými klubmi a verejnosťou.

                Za to, že naša škola má v meste i jeho okolí výborné meno, chcem poďakovať všetkým terajším i bývalým zamestnancom školy.

                Ďakujem za množstvo vykonanej kvalitnej práce svojim predchodcom vo vedení školy Ladislavovi Javorčíkovi, Brunovi Patúšovi, Ľudovítovi Čavojovi, Jánovi Nemčokovi, Stanislavovi Kútikovi a kolegom, učiteľom, zamestnancom, ktorí stáli pri jej zrode, prvých krokoch života a pri jej napredovaní, pričom  môžem potvrdiť, že to nebola vždy jednoduchá a ľahká cesta.

                Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a nie sú už medzi nami.

                 Rovnako ďakujem všetkým rodičom, ktorí  nás v úsilí o rozvoj školy vždy podporovali. Úprimné poďakovanie patrí aj štátnym a samosprávnym orgánom,  firmám, jednotlivcom, ktorí prispeli k rozvoju našej školy.

                Verím, že aj v budúcnosti bude naša škola vychovávať pomocou dobrých pedagógov a ostatných zamestnancov zdatnú, uvedomelú a vzdelanú generáciu, schopnú realizovať náročné úlohy, ktoré nás v spoločnosti čakajú. Môj príhovor ukončím posolstvom našej školy ktorým je Vzdelanie, zdravie a šport všetkým a ci tátom od J.A. Komenského.

                               „Hlboko sa pokloň oráčovi, lebo dáva chlieb,
                               ešte hlbšie matke, lebo dáva život.
                               No najhlbšie učiteľovi, lebo zo živej bytosti vychová človeka.“


Všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv 50. výročia založenia ZŠ Golianova 8 SRDEČNE ĎAKUJEM.

 

                               PaedDr. Peter Zlevský
                               riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria