Navigácia

Zápis do 1. ročníka 2020/2021

 

Vážení rodičia!

 

              Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti s blížiacim sa zápisom budúcich prváčikov.

            Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

            Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. 

 

Školský obvod našej ZŠ

 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica /vzn č.4-2018.pdf/, naša ZŠ patrí do šiesteho školského obvodu, ktorého súčasťou sú ulice: Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni, Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Majer: Majerská cesta, Stavebná Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.

Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.5 si žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú ZŠ. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelanie.

 

Zápis detí je možné uskutočniť:

 

1. vyplnením elektronickej prihlášky – nájdete TU  – Elektronická prihláška bude spustená od 22.3.2021 (ZMENA!!!  od 1.4.2021),

2. osobne ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu do školy, vyplní prihlášku a vhodí ju do pripravenej schránky vo vestibule školy (zákonný zástupca je povinný dodržiavať protipandemické opatrenia).

Na stránke školy sú prístupné aj tlačivá: (budú prístupné aj vo vestibule školy)

a) Žiadosť o výnimočné prijatie

b) Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR

 

 • Ak zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dokolad o získaní predprimárneho vzdelávania.

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu na nasledujúci školský rok.

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

 • Ak dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predkladá riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

 

 • Od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne nedať dieťa do školy (odklad) je povinný požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného   predprimárneho vzdelávania.  Keďže  dieťa  už dosiahlo 6.rok veku je potrebné splniť         si zákonnom stanovenú povinnosť a zapísať dieťa do ZŠ. V prihláške (aj elektronickej) uvediete, že žiadate MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

 

 

 • Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe    a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

 

 • Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiadame o dodržanie všetkých opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavírusu  COVID-19.
 • Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.4 základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

 

 

 

Pomôcky

 

Peračník – 3 ks ceruzka č. 2 (ideálne trojhranné), pero (TORNADO, PILOT), pastelky (nie fixky), guma, strúhadlo, nožnice (nie hračkárske), tyčinkové lepidlo na papier

 

Telesná výchova – vrecúško na úbor, biele tričko, biele ponožky, krátke nohavice, tepláková súprava, obuv na von, obuv do telocvične

 

Výtvarná výchova – kufrík na pomôcky, igelit na prikrytie lavice, plochý štetec č. 8, 10, pohár na vodu, vodové (anilínové) a temperové farby (nie čínske), plastelína, voskové pastelky, tekuté lepidlo,

 

Prezuvky so svetlou podrážkou (nie šľapky a tenisky)

 

Hygienické potreby – hygienické vreckovky 10 balíkov, toaletný papier 2ks, tekuté mydlo, papierové utierky

Zámok na skrinku – musí mať min. 2 kľúče, (1. nosí žiak v taške, 2. kľúč označený menom, žiak odovzdá triednej učiteľke.)

Všetky veci je potrebné označiť menom alebo značkou, ktorú dostane žiak prvý školský deň !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria