Navigácia

Informácie o stredných školách Harmonogram prijímacieho konania

Informácie o stredných školách

Výchovné poradenstvo

Poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Oľga Markovičová

Konzultačné hodiny: Pondelok 13:00 – 14:00 hod. v kabinete výchovného poradcu, suterén
                                    Utorok 8:00 – 8:30 hod. v kabinete výchovného poradcu, suteré

Email: omarkovicova.zsgolbb@gmail.com

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie  na https://zsssvbb.edupage.org/photos/icons/gif015.gif     tel. č.:048/414 5385
 


Základné informácie:

Činnosť výchovného poradcu možno zhrnúť do troch hlavných oblastí:

 1. starostlivosť o talentovaných a nadaných žiakov, o žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, o žiakov so ZZ a o žiakov s VIN a ich evidencia;
 2. preventívne aktivity a riešenie už vzniknutých problémov;
 3. profesijná orientácia a výchova k voľbe povolania.

 

                                                            Dôležité dátumy

 • 06.12.2021, resp. 07.12.2021 – rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka

 

 • do 20.2.2022- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ/ výchovnému poradcovi  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • od 15.03.2022 – do 30.04.2022 – termín talentových skúšok
 • 06.04.2022 – Testovanie 9,  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
 • 21.04.2022 Náhradný termín Testovania 9 - 2021
 • 18.05.2022 Testovanie 5, Celoslovenské testovanie žiakov piatych  ročníkov ZŠ
 • do 10.04.2022- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ / výchovnému poradcovi na ostatné študijné a učebné odbory
 • 09.5.2022 - 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 12.5.2022 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • 21.6.2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

 

Ako prebieha poradenstvo k profesijnej orientácii?

V prípade záujmu a podpísaní informovaného súhlasu zákonným zástupcom je možnosť absolvovať psychologické vyšetrenie k profesijnej orientácii.

Toto vyšetrenie pozostáva z troch stretnutí, pričom prvé prebieha už na konci 8. ročníka. Druhé stretnutie sa organizuje na začiatku 9. ročníka. Prvé dve stretnutia slúžia na zozbieranie údajov – žiaci vypĺňajú psychologické testy a dotazníky. Tretieho stretnutia sa môže žiak zúčastniť v sprievode zákonného zástupcu. Toto posledné stretnutie slúži na poradenský rozhovor so  školskou psychologičkou a jeho cieľom je sumarizácia výsledkov z testovania a ich konfrontácia s predstavami žiaka, resp. jeho rodiča.

Výchovný poradca pri svojej činnosti spolupracuje so žiakmi, rodičmi, pedagógmi, vedením školy, CPPPaP, CŠPP, UPSVaR, a pod.

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy.
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitorujeme záujem žiakov na SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Banskej Bystrici.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci školského roka v 6. - 8. ročníku, polročné výsledky v 9. ročníku a výsledky Testovania 9.

Priebeh prijímacieho konania – základné informácie

Prijímacia skúška na väčšine škôl pozostáva zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky).

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Ak sa žiak hlásil na SŠ na talentový odbor (vyžadujúci overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy.

V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole!

 


Každý žiak 8. a 9. ročníka je povinný  precízne vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.


 

Záväzná prihláška na SŠ s talentovou skúškou /bilingválne, umelecké, športové školy, matematická trieda, konzervatóriá aj 8- ročné ŠG / Žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá. Žiaci 9. ročníka môžu podať tiež 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou, okrem toho 2 prihlášky na školy všeobecné. Na vytlačenej  prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky/ neprepisovať/ adresu.
Do originálu prihlášky zákonný zástupca ďalej doplní:
 
- lekárske potvrdenie, pričom je potrebné priamo na mieste skontrolovať čitateľnosť pečiatky a podpis lekára


Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky spolu s prefotenými diplomami a kópiou / 2 kópie/je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do 5.4. 2022. Posledný možný termín odoslania prihlášky je 10.4. 2022.
bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná
7. Po zverejnení informácie o prijatí žiaka, prípadne doručení rozhodnutia o prijatí, sa žiak spolu so zákonným zástupcom musí zapísať na SŠ. Deň zápisu určí SŠ. Je potrebné sledovať internetové stránky príslušnej SŠ. Na zápise musíte odovzdať zápisný lístok!!!

Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Zápis môže opätovne ZZ zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x
V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 

 

SŠ v našom okolí:
SŠ a gymnáziá, na ktoré sa žiaci hlásia najčastejšie:

www.gjgt.sk – Gymnázium J.G. Tajovského, Tajovského 25, B. Bystrica
www.gasbb.edupage.org - G- A. Sládkoviča, Komenského 18, B. Bystrica
www.gmkbb.edu.sk- G.-M. Kováča, Mládežnícka 51, B. Bystrica
http://egymbb.edupage.org/- Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5 B. Bystrica
www.sportgymbb.edu.sk-OŠG Banská Bystrica, Trieda SNP 54
http://www.kgsm.sk/- Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9B. Bystrica
http://www.gbas.sk/- G-BAS Milana Hodžu,Komenského 215, 03852 Sučany

http://spsjm.edupage.org/-SPŠ-J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica
http://oatabb.edupage.org/-OA-Tajovského 25, B. Bystrica
http://www.zssbb.edu.sk/-  Stredná odborná škola, Školská 5, B. Bystrica
http://joomla.soshotel.sk/- Združ.stred.škola služieb, Jabloňová 1351, Zvolen
http://www.habrezno.edu.sk/- Hotelová a obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno
http://dopravnazv.edupage.org/- ŠPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
http://www.slsbs.edu.sk/- Stredná lesnícka škola, Akademická 16, B. Štiavnica
http://ssuszv.edupage.org/- Súkromná stredná umelecká škola Zvolen
http://www.konzervatoriumbb.sk/- Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica

V prípade záujmu o viac info kliknite na: Ako na strednú školu

Podrobnejšie informácie na svs.edu.sk.

 

 

 

https://zsssvbb.edupage.org/global/pics/icons/Actions/nu_important.gif       Štúdium na osemročných gymnáziách

  Ak máte záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, kontaktujte výchovného poradcu.
Termíny odovzdania prihlášky sú totožné s termínmi určenými pre žiakov 8. a  9. ročníka (Pozri Prijímacie konanie na SŠ!)

Komu sú určené osemročné gymnáziá?

Sú určené nadaným žiakom a výrazným študijným typom, ktorí učenie na I. stupni ZŠ zvládajú bez problémov a dosahujú výborné výsledky. „Oficiálna" predstava ministerstva školstva je taká, že by v OG malo študovať približne 5 % príslušného populačného ročníka. Inými slovami z 28-člennej triedy piatakov by do OG mali odísť v priemere 1 – 2 žiaci.
 

V školskom roku 2021/2022 si môžu podať prihlášku žiaci 5. ročníka.
 

Aké predpoklady by mal spĺňať žiak, ktorý chce študovať v osemročnom gymnáziu?

 • mal by byť intelektuálne zvedavý, zaujímať sa o svet okolo seba, o to, ako veci fungujú,
 • mal by to byť študijný typ, ktorému nerobí problém prečítať si nejaký „odborný" či učebnicový text, porozumieť mu, pochopiť nové pojmy, ktoré sa v ňom vyskytujú, byť schopný svojimi slovami ho zreprodukovať a sformulovať jeho hlavnú myšlienku,
 • mal by mať bohatú slovnú zásobu,
 • mal by sa bez problémov učiť cudzie jazyky,
 • mal by mať dokonale zvládnuté učivo I. stupňa ZŠ (t. j. ovládať pravopis, rád, často a dobre čítať, a to s porozumením

Aké sú výhody a nevýhody štúdia v osemročnom gymnáziu? V čom sa líši od ZŠ?

Nie je ľahké posudzovať výhody a nevýhody štúdia v OG, pretože hodnotenie môže byť subjektívne. To, čo niektorí rodičia (a odborníci) považujú za výhodu, považujú iní naopak za nevýhodu. Koniec koncov, aj samotná myšlienka OG je odborníkmi vnímaná rozporuplne: v niektorých krajinách je obhajovaná a podporovaná, v iných je kritizovaná. Niekde sa existujúce OG dokonca postupne rušia pre ich údajné negatívne dopady na žiakov a na spoločnosť ako takú.

Základné charakteristiky štúdia v OG a rozdiely oproti ZŠ sú zhruba takéto:

 • Dochádza k podstatne skoršiemu profilovaniu žiakov. Bežný žiak sa rozhoduje až v 9. ročníku (t. j. vo veku 15 rokov), aký typ stredoškolského štúdia si zvolí: akademické vzdelávanie v gymnáziu, odborné vzdelávanie v SOŠ alebo vyučenie v SOU. V prípade prestupu zo ZŠ v OG fakticky dochádza k tomuto rozhodnutiu už vo veku 10 – 11 rokov. Prípady, že by niekto prestúpil po kvarte z OG do SOŠ alebo SOU sú ojedinelé. Voľba OG teda znamená pomerne jednoznačnú akademickú orientáciu. Na druhej strane, riziko predčasnej špecializácie je spravidla vyvážené motivujúcejším prostredím, ktoré poskytuje dieťaťu podmienky pre rýchlejší intelektuálny rast.

Štúdium v OG je po viacerých stránkach náročnejšie. Učivo sa preberá rýchlejšie, pretože sa musí prebrať za 8 rokov (namiesto za 9). Celková úroveň žiakov v triedach je vďaka selekcii vyššia, čo môže učiteľov zvádzať k rýchlejšiemu tempu a náročnejším formám vyučovania. Vyššie nároky môžu na niektoré deti pôsobiť demotivačne až frustrujúco, hoci v ZŠ by štúdium zvládali bez problémov.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria