• TEAMS

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • TEAMS

   • TEAMS – Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce

    projekt v rámci programu Erasmus+
     
     

    Európsky plán rozvoja

    Ako základná škola so zameraním na šport často za svoj prvoradý cieľ deklarujeme výchovu úspešného športovca (vrcholového či rekreačného). Pod týmto pojmom však vnímame mladého človeka, ktorý okrem dosahovania športových výsledkov absolvuje našu školu vybavený kľúčovými kompetenciami potrebnými pre plnohodnotný život v komplexnom svete 21. storočia. Medzi naše priority preto popri športe patrí najmä jazykové vzdelávanie a rozvoj zručností IKT.

    Naši žiaci okrem formálneho jazykového vzdelávania cestujú do zahraničia (exkurzie, dovolenky, športové súťaže, pracovné pobyty rodičov), no čoraz častejšie sa s nutnosťou komunikovať v cudzom jazyku stretávajú aj doma – pri náhodných kontaktoch so zahraničnými turistami, aj pri dlhodobejších kontaktoch so spolužiakmi z prisťahovaleckých rodín (migrácia rodičov za prácou, migrácia rodín za tréningami na našej škole). Veríme, že spolu s jazykovými kompetenciami a sprostredkovanou multikultúrnou skúsenosťou dokážu vstúpiť aj do dialógu o inakosti, ktorý vedie k lepšiemu vzájomnému porozumeniu či k odstráneniu rasistických a xenofóbnych prejavov.

    Digitálne kompetencie dnes okrem schopnosti pracovať s osobným počítačom a internetom zahŕňajú aj ochranu osobných údajov, odlišovanie virtuálneho sveta od reality, poznanie dôsledkov a rizík digitalizácie a ich predchádzanie, ako aj vnímanie IKT ako nástroja na vlastný osobnostný rozvoj.

    Ak tieto kvality očakávame od našich absolventov, musíme im ponúknuť pozitívne vzory zo strany učiteľov.

    Každý učiteľ našej školy prešiel formálnym jazykovým vzdelaním, no len veľmi malá časť z nich patrí k aktívnym používateľom cudzích jazykov. Každý učiteľ našej školy využíva pri svojej práci IKT, no nie všetci sa cítia komfortne pri nasledovaní rýchle sa meniaceho sveta digitálnych technológií. Sú to teda práve učitelia, kto môže a musí transparentne a prakticky preukázať nutnosť celoživotného vzdelávania.