Navigácia

Separácia odpadu

Separácia odpadu


Popis projektu

Názov projektu

Separácia odpadu na ZŠ Golianova

Kategória

A

Ciele, ktoré sa majú projektom dosiahnuť

Primárnym cieľom projektu je naučiť žiakov separovať odpad, vytvoriť u nich návyky  a pozdvihnúť ich environmentálne povedomie.

Konkrétne ciele, ktoré chceme dosiahnuť:

 1. Vytvoriť v škole zbernú sieť separovaného odpadu.
 2. Naučiť žiakov separovať odpad a vytvoriť u nich návyky
 3. Zapojiť do environmentálnych aktivít rodičov a sympatizantov našej školy

Cielové skupiny a lokalizácia projektu

 1. Žiaci našej školy
 2. Zamestnanci školy
 3. Rodičia a sympatizanti
 4. Mestský úrad, odbor životného prostredia Banská Bystrica

Charakteristika projektu

Popis projektu

V súčasnosti sa odpad na našej škole vôbec neseparuje a končí na netriedených skládkach. Takýto stav považujeme za neprijateľný, nakoľko nie je dobrým príkladom pre našich žiakov a neprispieva k vytváraniu pozitívnych environmentálnych návykov u nich. Žiaci základných škôl sú veľmi vnímaví a sú vo veku, kedy sa u nich formuje osobnosť, postoje a návyky. Pokiaľ nie sú v tomto veku podchytení, neskôr svoje názory na problematiku ochrany životného prostredia iba ťažko prehodnocujú.

Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme príkladom a zavedieme na našej škole separovaný zber. Chceli by sme vytvoriť zbernú sieť kontajnerov na použité plasty a papier.

Každá trieda by v tomto zbernom systéme triedila svoj vlastný odpad, ktorý by sa priamo v triede separoval a ďalej koncentroval na vybraných miestach vo veľkoobjemových nádobách. Centrálne by vytriedený odpad skončil  v zberných kontajneroch, ktoré budú umiestnené v areáli školy. Kontajnery a ich pravidelný odvoz nám prisľúbili na odbore životného prostredia, mestského úradu v Banskej Bystrici.

 

Výstupy projektu

Po zrealizovaní projektu sa zmenia postoje žiakov v danej problematike a vytvoria sa u nich návyky, ktoré si prenesú do ďalšieho života a svojich rodín. V neposlednom rade sa zníži množstvo produkovaného odpadu na škole, čím sa ušetria finančné prostriedky za odvoz smetí.

Žiaci budú odpad triediť pod dohľadom pedagógov a triednych učiteľov. Samotná prítomnosť zberných nádob v triedach ich bude navádzať k separácii odpadu. Mimoriadna pozornosť bude venovaná osvetovej činnosti na hodinách prírodovedných predmetov a v rámci triednických hodín v súlade so školským vzdelávacím programom a plánom environmentálnej výchovy.

Časový harmonogram realizácie projektu

Máj :

 • umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v areáli školy
 • osvetová činnosť formou prednášok a informačných materiálov
 • čiastočná recyklácia odpadu

 

Jún - September :

 • zakúpenie zberných nádob do tried a vytvorenie zbernej siete
 • úplná separácia papiera a plastov

 

Poznámka: Časová realizácia priamo závisí od termínu poskytnutia finančných prostriedkov

 

       

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria