• Separácia odpadu

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • Separácia odpadu


   • Popis projektu

    Názov projektu

    Separácia odpadu na ZŠ Golianova

    Kategória

    A

    Ciele, ktoré sa majú projektom dosiahnuť

    Primárnym cieľom projektu je naučiť žiakov separovať odpad, vytvoriť u nich návyky  a pozdvihnúť ich environmentálne povedomie.

    Konkrétne ciele, ktoré chceme dosiahnuť:

    1. Vytvoriť v škole zbernú sieť separovaného odpadu.
    2. Naučiť žiakov separovať odpad a vytvoriť u nich návyky
    3. Zapojiť do environmentálnych aktivít rodičov a sympatizantov našej školy

    Cielové skupiny a lokalizácia projektu

    1. Žiaci našej školy
    2. Zamestnanci školy
    3. Rodičia a sympatizanti
    4. Mestský úrad, odbor životného prostredia Banská Bystrica

    Charakteristika projektu

    Popis projektu

    V súčasnosti sa odpad na našej škole vôbec neseparuje a končí na netriedených skládkach. Takýto stav považujeme za neprijateľný, nakoľko nie je dobrým príkladom pre našich žiakov a neprispieva k vytváraniu pozitívnych environmentálnych návykov u nich. Žiaci základných škôl sú veľmi vnímaví a sú vo veku, kedy sa u nich formuje osobnosť, postoje a návyky. Pokiaľ nie sú v tomto veku podchytení, neskôr svoje názory na problematiku ochrany životného prostredia iba ťažko prehodnocujú.

    Preto sme sa rozhodli, že pôjdeme príkladom a zavedieme na našej škole separovaný zber. Chceli by sme vytvoriť zbernú sieť kontajnerov na použité plasty a papier.

    Každá trieda by v tomto zbernom systéme triedila svoj vlastný odpad, ktorý by sa priamo v triede separoval a ďalej koncentroval na vybraných miestach vo veľkoobjemových nádobách. Centrálne by vytriedený odpad skončil  v zberných kontajneroch, ktoré budú umiestnené v areáli školy. Kontajnery a ich pravidelný odvoz nám prisľúbili na odbore životného prostredia, mestského úradu v Banskej Bystrici.

     

    Výstupy projektu

    Po zrealizovaní projektu sa zmenia postoje žiakov v danej problematike a vytvoria sa u nich návyky, ktoré si prenesú do ďalšieho života a svojich rodín. V neposlednom rade sa zníži množstvo produkovaného odpadu na škole, čím sa ušetria finančné prostriedky za odvoz smetí.

    Žiaci budú odpad triediť pod dohľadom pedagógov a triednych učiteľov. Samotná prítomnosť zberných nádob v triedach ich bude navádzať k separácii odpadu. Mimoriadna pozornosť bude venovaná osvetovej činnosti na hodinách prírodovedných predmetov a v rámci triednických hodín v súlade so školským vzdelávacím programom a plánom environmentálnej výchovy.

    Časový harmonogram realizácie projektu

    Máj :

    • umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v areáli školy
    • osvetová činnosť formou prednášok a informačných materiálov
    • čiastočná recyklácia odpadu

     

    Jún - September :

    • zakúpenie zberných nádob do tried a vytvorenie zbernej siete
    • úplná separácia papiera a plastov

     

    Poznámka: Časová realizácia priamo závisí od termínu poskytnutia finančných prostriedkov