Navigácia

Byť európskym občanom

Projekt Byť európskym občanom

V rokoch 2000-2003 pracovali žiaci a učitelia našej školy na medzinárodnom projekte Byť európskym občanom, ktorý sme realizovali s podporou Európskej komisie prostredníctvom programu SOCRATES a podprogramu Comenius. Spolupracovali sme s našimi partnerskými školami v Portugalsku, Dánsku, Taliansku, Francúzsku a Litve.
Ako vyplýva z názvu projektu, od začiatku sme sa pokúšali zistiť, čo to znamená „byť európskym občanom“. Zhodli sme sa, že európski občania by sa mali navzájom poznať a rešpektovať.
Preto sme najprv predstavili samých seba, svoje rodiny a záľuby, svoje školy, mestá a krajiny, ale aj tradície, folklór, jazyky a kuchyne.
Potom nastal čas na skúmanie európskej problematiky. Spoznávali sme dejiny Európskej únie, proces rozširovania od pôvodných šiestich členov až po súčasných dvadsaťpäť, európske inštitúcie i jednotlivé členské krajiny.
Učili sme sa byť tolerantní. Zároveň sme sa zoznámili aj s dvoma najzákladnejšími aspektmi „odlišnosti“, s ktorými sa bežne môžeme stretávať v každodennom živote – národnosťou a náboženstvom. Zameriavali sme sa pri tom najmä na charakteristické znaky a tradície, hľadali sme odlišnosti, ale aj rovnaké črty.
Vždy jeden novembrový deň sa na škole niesol v duchu Dňa projektu, keď žiaci mali príležitosť cielene pracovať na svojej časti projektu, triediť a hodnotiť získané informácie, diskutovať medzi sebou i s vyučujúcimi a zamyslieť sa nad formálnou stránkou výsledného produktu.
Výsledky našej práce spoločne s novými poznatkami získanými prostredníctvom partnerských produktov sme každoročne prezentovali a hodnotili počas Dňa Európy – dňa SOCRATES, na ktorom sa zúčastňovali aj hostia z iných škôl.
Vyvrcholením celého trojročného projektu sa stala Detská charta európskeho občana, akýsi náš vlastný pohľad na práva a povinností občanov Európskej únie, ktorá vznikla na základe dohody žiakov a učiteľov zo všetkých zapojených škôl. Našu Detskú chartu európskeho občana slávnostne odhalil pán primátor Banskej Bystrice Ján Králik počas záverečnej prezentácie projektu 20. mája 2003 a v súčasnosti sa nachádza na čestnom mieste pri vchode do riaditeľne školy.
Vďaka práci na projekte mali naši žiaci a učitelia príležitosť overiť a prehĺbiť si svoje zručnosti, skúsenosti a vedomosti potrebné na náročnú realizáciu medzinárodnej spolupráce. Naučili sa pracovať v skupine, zapájať do práce každého jednotlivca a využívať jeho najlepšie schopnosti na dosiahnutie spoločného cieľa. Nielenže sa prirodzenou cestou dozvedeli mnoho nového o európskych krajinách a ich obyvateľoch, zároveň získali iný pohľad na seba samých a svoju kultúru. Zistili, že majú byť na čo hrdí a že výsledky ich práce sú porovnateľné s výsledkami ich rovesníkov v zahraničí. Aj preto sa naši žiaci a učitelia stali európskymi občanmi viac než rok pred oficiálnym vstupom Slovenska do Európskej únie.

Koordinátor projektu: PaedDr. Andrea Gáborová


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria