• Projekt

        • Projekt je komplexný problém. (I. Turek, 1999, s. 78) Vrána (1936) definuje projekt takto: je to podnik;  je to podnik žiaka; je to podnik, za výsledky ktorého prevzal žiak zodpovednosť; je to podnik, ktorý ide za určitým cieľom. Killpatrick označuje ako projekt každú plánovitú a samostatnú činnosť, kedy sa rieši nejaká úloha za účelom jej vyriešenia. (Grecmanová, H. – Urbanovská, E., 1997, s. 37)