Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu Textová podstrana

Súvisiaci obrázok

 

Informácie o poplatku za ŠKD

             

Výška poplatku : 10,- €/mesačne /1 dieťa /

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesiac vopred. Za september, október sa poplatok uhrádza v septembri v sume 20€/.

Rodičia žiakov 1. ročníkov platia poplatok za ŠKD až po udelení variabilného symbolu, ktorý dostanú od svojej vychovávateľky.

Termín úhrady : do 12. dňa v mesiaci

Spôsob úhrady : trvalý príkaz, vklad na účet

Banka: ČSOB      IBAN: SK73 7500 0000 0040 1717 2640

 

Upozornenie: neuhradzajte poplatky cez poštu, pošta zmení variabilný symbol a náš systém nevie platby rozpoznať. 

 

       Vždy uveďte meno, priezvisko,  aktuálnu triedu a správny variabilný symbol svojho dieťaťa.

       Žiadame Vás, aby ste dodržiavali uvedenú sumu, termín a platbu na jeden mesiac vopred.

 

Určenie výšky prípsevku je v  súlade s aktuálne schváleným všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

                   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria