Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu Textová podstrana

         

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Skolský klub detí

Prijatie žiaka do ŠKD 

 

 1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom žiaka. V prípade, že rodič nastúpi na materskú a rodičovskú dovolenku, je nezamestnaný môže dieťa navštevovať ŠKD len ak to dovolia personálne a priestorové podmienky ŠKD. O prijatí resp. neprijatí, či vyradení z ŠKD v tomto prípade rozhoduje riaditeľ školy.
 2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci z nižších ročníkov (1.a 2. ročník), prihlásení na pravidelnú dochádzku.
 3. Žiaci vyšších rodičov (3.-4. ročník) sú zaraďovaní prednostne tí, ktorých správanie počas predchádzajúcich rokov, bolo v súlade so šk. poriadkom školy, poriadkom ŠKD. (žiak bez pokarhania a vážnych priestupkov).
 4. Dieťa môže byť dočasne odhlásené z ŠKD zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.).
 5. Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne, vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.     

 

Žiadosť do ŠKD pre 1. ročník a nových žiakov 

Žiadosť o prijatie žiaka 4. ročníka do ŠKD

ziadost_o_prijatie_do_SKD_4._rocnik.doc

Splnomocnenie

Splnomocnenie.doc

Odhláška z ŠKD 

ODHLASKA_SKD.doc

Dočastná odhláška z ŠKD

docasna_ODHLASKA_SKD.doc

Čestné vyhlásenie

Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_pre_zber_udajov_SKD.doc

 

Vylúčenie z ŠKD

       O vylúčení z ŠKD rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou ŠKD. A to za:

- opakovaného porušovania školského poriadku, školského poriadku ŠKD

žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie detí či účastníkov  výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že      znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie

- pretrvávajúc, opakované problémy po písomnom pokarhaní. Žiak, ktorému bolo udelené  na konci šk. roka pokarhanie riaditeľom školy. Na začiatku šk. roka bude vylúčený  z pravidelnej dochádzky do ŠKD. Rodič o tom bude písomne upovedomení

- ak sa žiak dopúšťa šikanovania

- v prípade opakovaných oneskorených platieb zo strany zákonného zástupcu žiaka (min.   2-3 mesiace), resp. neplatenia príspevku za pobyt žiaka v ŠKD (min. 1 mesiac)

- sústavné vymeškávanie dochádzky žiaka v ŠKD bez písomného ospravedlnenia                a upovedomenia max. 15 dní v mesiaci.

 

SKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

Skolsky_poriadok_SKD_2019-20.doc

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria