Navigácia

Štatút žiackeho parlamentu Akcie pripravované žiackym parlamentom v minulých školských rokoch 1.december - AIDS Dátumy stretnutí zástupcov tried

Žiacky parlament

1.december - AIDS

ZAMERANIE KAMPANE

»

Na 1.december - Svetový deň boja proti AIDS.

»

Na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravému životnému štýlu.

 

Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

»

Na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS.

Kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS  odborné vedomosti o HIV/AIDS.

 

»

Na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou.

 

V tomto roku sa naša škola zapojila do V. ročníka celoslovenskej kampane pod názvom „Červené stužky“, ktorá je zameraná na boj proti AIDS. Táto kampaň vyvrcholila 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS rôznymi aktivitami. Ich cieľom bolo zvýšiť úroveň vedomostí našich žiakov o problematike HIV/AIDS.

Naša škola sa zapojila prvýkrát do celoslovenskej kampane „Červené stužky“. I keď to bolo po prvý raz, aktivity, ktoré sa v tejto súvislosti konali na škole, mali veľký rozmer. Myslíme si, že splnili svoj cieľ a vryli sa do podvedomia všetkých zúčastnených.

Základné informácie o kampani získali žiaci prostredníctvom nástenky (umiestnená vo vestibule školy), na ktorej bol vyvesený oficiálny plagát kampane „Červené stužky“ pre rok 2011.

Na hodinách výtvarnej výchovy (pod vedením p. uč. Kristofovej) žiaci začali pracovať na pohľadniciach s touto tematikou, tri najlepšie práce boli poslané do výtvarnej súťaže.

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy si žiaci mohli pozrieť prezentácie publikované na stránke červené stužky a bližšie sa informovať o problematike HIV/AIDS. (pod vedením p. uč. Stiešovej, Majlingovej Demočkovej)

Mediálny krúžok pod vedením p. uč. Majlingovej pripravil reláciu v rozhlase a červené stužky, ktoré dňa 1. decembra rozdával žiacky parlament.

Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom školskom roku.

Chceme všetkým poďakovať za to, že mali ochotu pracovať a venovať projektu čas a srdce.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria