Navigácia

Erasmus+

Dublin

1. tím - kultúra, IKT vo vzdelávaní, CLIL v prírodovedných a výchovných predmetoch, cudzojayčné komunikačné kompetencie prijímajúca partnerská organizácia: ENGLISH MATTERS S.L. @ Trinity College Dublin,
 


Dublin, Írskotermín: : 8. - 19. 7. 2019
PaedDr. Andrea Gáborová
kurz: Angličtina a kultúra: Metodika kultúry pre učiteľov angličtiny
(English & Culture: Methodology of Culture for teachers of English)
opis kurzu: Široké spektrum prístupov a metód, vrátane literárnych workshopov, projektov, návštev lokálnych kultúrnych inštitúcií a rozhovorov s miestnymi obyvateľmi, umožní účastníkom zakomponovať kultúrne zdroje do vyučovacieho procesu. Učitelia si zároveň rozvinú vlastné jazykové kompetencie prostredníctvom írskeho a anglo-írskeho kultúrneho rámca.

Mgr. Zuzana Vozárová
kurz: kurz: IKT vo vzdelávaní - praktický kurz na zavádzanie informačných technológií do vzdelávania
(ICT for Teaching - A practical course to incorporate Information Technology into Teaching)
opis kurzu: Cieľom kurzu je umožniť účastníkom využitie IKT a aplikovanie nadobudnutých zručností na preskúmanie a vytváranie IKT zdrojov pre vyučovanie a vzdelávanie. Účastníci sa oboznámia s bezplatným, resp. ľahko dostupným softvérom na rozvoj základných techník, ako je úprava zvuku a obrazu, vytváranie digitálnych príbehov, atď. Naučia sa využívať nástroje ako podcasting, Movie Making, Web 2.0, sociálne siete, blogovanie, ePortfolio, Wikis, Webquest, a pod., ktoré zároveň podporia vyučovanie skrz medzipredmetový prístup.

PaedDr. Alžbeta Karolyiová
kurz: CLIL
opis kurzu: Program je určený učiteľom primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktorí majú záujem rozvinúť poznávaciu metodológiu na vyučovanie akademických predmetov prostredníctvom angličtiny a zároveň zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Mgr. Viera Komanová
kurz: Angličtina pre učiteľov
(English for Teachers)
opis kurzu: Kurz anglického jazyka určený pedagogickým zamestnancom, ktorí cítia potrebu rozvinúť svoje komunikačné kompetencie.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria