Navigácia

Inovatívna forma a metódy

Podporujeme moderné vzdelávanie

Identifikácia prijímateľa:  Mesto Banská Bystrica
Názov projektu:                  Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica
Kód výzvy:                           OPV-2008/1.1/03-SORO
Operačný program:          Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os:                       1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:                          1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód projektu:                     ITMS 26110130109
__________________________________________________________________________

                                                       P O D P O R U J E M E
                                            M O D E R N É     V Z D E L Á V A N I E

 

Popis projektu:


Mesto Banská Bystrica zahájilo dňa 01.10.2009 realizáciu aktivít v rámci projektu s názvom Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica, zameraného na podporu obsahovej prestavby vzdelávania na troch základných školách s využitím inovatívnych metód výučby, vzdelávania učiteľov a tvorbu inovovaného vzdelávacieho programu. Strategickým cieľom projektu je premena tradičnej školy na modernú prispôsobením školských vzdelávacích programov týchto škôl potrebám vedomostnej spoločnosti, vzdelávaním učiteľov, zavedením elektronického vzdelávania a intenzívnejšieho využívania informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese s dôrazom na zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov predovšetkým druhého stupňa zapojených základných škôl.


V úvode projektu zriadi Mesto Banská Bystrica moderné „Centrum vzdelávania“ so sídlom v priestoroch Základnej školy na Bakossovej ulici č. 5 v Banskej Bystrici. Centrum vzdelávania má slúžiť okrem iného ako kľúčové miesto pre realizáciu vzdelávacích aktivít a školení pedagogických pracovníkov. Vyústením vzdelávacích aktivít je tvorba vlastného elektronického portálu zameraného na e-learningové vzdelávanie a jeho zapracovanie do vybraných vyučovaných predmetov.


Cieľovú skupinu tvoria žiaci a učitelia troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 169 941,58 eur, (tj. 5 119 660,03 Sk), pri spolufinancovaní 5 %, a jeho ukončenie sa predpokladá v septembri 2011.


Školy zapojené do projektu:
                                                 Základná škola, Bakossova č. 5, Banská Bystrica
                                                 Základná škola, Tr. SNP č. 20, Banská Bystrica
                                                 Základná škola, Golianova č. 8, Banská Bystrica
Vzdelávacie aktivity:
1. Vzdelávanie expertov na metodiku a tvorbu školského vzdelávacieho programu
2. Vzdelávanie expertov v IKT, na tvorbu elektronických dokumentov
3. Vzdelávanie učiteľov v oblasti mentoringu a koučingu
4. Vzdelávanie učiteľov na prácu s e-portálom


Informácie poskytuje: Mgr. Marcela Kevešová, projektový koordinátor, tel. kontakt: 048 433 0101.


                                                   www.esf.gov.sk; www.asfeu.sk

 

Zoznam expertov:

PaedDr.Peter Zlevský                 PaedDr.Jarmila Buková              Mgr.Margita Karaková

Mgr.Iveta Mokošáková                Mgr.Eva Smekalová                      Mgr.Gabriela Bradová

Mgr.Alena Ratkovská                  Mgr.Zuzana Kolesárová               Mgr.Eva Leštáková

Mgr.Zlatica Sekerešová              Mgr.Michaela Sekerešová           Mgr.Maroš Hudík

                                                        PaedDr.Jana Sýkorová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria