Navigácia

Inovatívna forma a metódy

Inovatívna forma a metódy vzdelávania na ZŠ v meste Banská Bystrica

                              Sprostredkovateľský orgán pod                                        

                                                              riadiacim orgánom pre               

                                                      Operačný program Vzdelávanie

                                                     Agentúra Ministerstva školstva SR pre

                                                                   štrukturálne fondy EÚ

                                                        Programové obdobie 2007 - 2013

Strategický cieľ projektu: Uskutočnenie obsahovej reformy vzdelávania na 3 ZŠ s využitím inovatívnych metód výučby,

                                        vzdelávanie učiteľov a tvorba inovovaného vzdelávaciefo programu.

Náš strategický cieľ projektu súvisí s prestavbou tradičnej školy na modernú prispôsobením školských vzdelávacích programov potrebám vedomostnej spoločnosti, vzdelávaním učiteľov, zavedením elektronického vzdelávania a intezívnejšieho využívania IKT vo vyučovacom procese, podporou kľúčových kompetencií žiakov s ohľadom na potreby trhu, schopnosť žiakov analyzovať rôzne javy a skutočnosti, riešiť problémy, zlepšiť komunikáciu, vyjadrovanie myšlienok žiakov.

 

Špecifické ciele projektu:

1. Sprístupniť moderné a inovatívne technické možnosti vo výučbe a sprostredkovať žiakom základných škôl možnosž zážitkového a projektového učenia sa

 2. Uplatňovať nové spôsoby vzdelávacích programov, pre pedagogických zamestnancov ZŠ, vrátane prípravy na prácu v informačnom prostredí

3. Vypracovať a implementovať inovatívne školské vzdelávacie programy ZŠ a metodiku uplatnenia kariérneho rastu a hodnotenia pedagógov

4. Podporiť nové formy a metódy práce vo výučbe na základných školách, ktoré odrážajú aktuálne trendy v znalostnej spoločnosti               

 

Koordinátor projektu: Peter Zlevský, Iveta Mokošáková, Alena Ratkovská, Zlatica Sekerešová                               

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria