• Aktivity

    •  

     SÚŤAŽE, KURZY, ŠKOLSKÉ AKCIE v rámci predmetu TŠV

      

     Naši žiaci sú úspešní v mnohých športoch.

     Zatiaľ najvýznamnejšie úspechy sme dosiahli v Gymnastickom štvorboji, kde v okresných, krajských i celoslovenských kolách dosahujú naši chlapci aj dievčatá každoročne popredné umiestnenia. Každoročne organizujeme školskú súťaž v šplhu na tyči a vo výdrži v zhybe.

     Počas korčuliarskych kurzov navštevujú žiaci 1. a 2. ročníka neďaleký zimný štadión, plavecké výcviky v 3. a 4. ročníku sú realizované na plavárni Štiavničky.

     Na sezónne aktivity využívame neďaleký Urpín – každoročne organizujeme Šarkaniádu.

     Zúčastňujeme sa projektu Tréneri v školách.

     Žiaci druhého stupňa sa aktívne zapájajú do množstva školských súťaží.

     Najväčší úspech sme dosiahli vo florbale, keď po víťazstvách na okresnom a krajskom kole sme postúpili na majstrovstvá Slovenska, kde sme vybojovali bronzové medaily. Družstvo dievčat taktiež úspešne reprezentovalo našu školu víťazstvom na okresnom kole a tretím miestom na krajskom kole.

     Organizujeme dochádzkový lyžiarsky kurz pre 7. ročník a pobytový pre 8. ročník.

     Plaveckého kurzu sa zúčastňujú každoročne piataci dochádzkovou formou na plavárni Štiavničky.