• O predmete 2.stupeň

    •  

     Charakteristika a ciele predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

     2.stupeň

     Pohybová aktivita zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Slovenské školstvo v starostlivosti o pohyb školopovinných detí značne zaostáva. Zmeny v spôsobe života našej mládeže sa podieľajú na zvýšenej chorobnosti a permanentne sa znižujúcej úrovni telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Neustále stúpa percento detí, ktoré vyvíjajú pohybovú aktivitu iba na hodinách TŠV, preto vyučovanie tohto predmetu zohráva čoraz významnejšiu úlohu vo výchovnovzdelávacom procese ZŠ.

     V TŠV žiaci rozvíjajú pohybové schopnosti a budujú pohybové stereotypy. Taktiež si osvojujú nové pohybové zručnosti, učia sa manipulovať a ovládať rôzne športove náradie či náčinie. Zoznamujú sa s rôznymi zdravotnými oslabeniami a učia sa ich opravovať či minimalizovať. Vznikajú tak rôzne sociálne role, s ktorými sa zoznamujú a môžu ich využiť aj mimo školy v dennom živote. TŠV je úzko spätá s ďalšími oblasťami vzdelávania ako je napríklad hudobná výchova, matematika, estetika, hygiena a podobne. Medzi tieto oblasti patrí v neposlednom rade prvá pomoc, pretože dnes dochádza často k drobným úrazom nielen na hodinách TŠV. Vďaka TŠV si žiaci uvedomujú vlastné pohybové možnosti, predpoklady a individuálne zvláštnosti.

     Vyučovanie TŠV

     TŠV sa na našej škole vyučuje dvakrát v týždni a na II. stupni ju zabezpečujú desiati pedagogickí zamestnanci. Všetci učitelia prešli programom vzdelávania IKT. Škola vytvára podmienky pre ďalší odborný a osobnostný rast učiteľov.

     Vyučovanie TŠV prebieha v dvoch telocvičniach. Jedna je malá, gymnastická s rozmermi 10 x 8 m a jedna je veľká o rozmeroch 30 x 12m. Nachádza sa tu posilňovňa a hokejová zóna, ktorú väčšinou využívajú na svoju prípravu hokejisti. Na vyučovanie TŠV sa využíva aj školský areál, kde je atletický tartanový ovál s dĺžkou 250 m, doskočisko pre skok do diaľky, basketbalové, futbalové a tenisové ihrisko s umelou trávou. Škola disponuje veľmi dobrou infraštruktúrou, v jej areáli sa nachádza v zimnom období klzisko, v letnom asfaltové ihrisko s mantinelmi na hokejbal.

     Cvičebný úbor

     Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného alebo funkčného trička, či tielka, bavlnených ponožiek a športovej obuvi – bežecká obuv na cvičenie v exteriéri a halová obuv do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame používať teplákovú súpravu, funkčnú vetrovku, čelenku, multifunkčnú šatku na prekrytie krku a tváre a rukavice.

     Žiaci by mali na hodinách cvičiť v čistom cvičebnom úbore.

     Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky a dlhé vlasy je potrebné mať stiahnuté gumičkou.

     Úbor a obuv musia vyhovovať bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.