Navigácia

 

PREDMET GEOGRAFIA

Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí.“                                         

                                                                                      Jules Verne                                      

 

Geografia či zemepis  je náuka zaoberajúca sa  vzťahmi  medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti  v priestore a čase. Jej cieľom  je preskúmať a opísať planétu Zem, dosiahnuť najlepšie využitie prírodných zdrojov, správne rozmiestniť výrobu a utvoriť najvhodnejšie prostredie pre ľudskú spoločnosť.

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.

Členenie:

Všeobecne sa geografia delí na dve protichodné disciplíny: Fyzickú geografiu a Humánnu geografiu.

Fyzická geografia- Študuje jednotlivé zložky prírodnej (fyzickogeografickej) sféry Zeme (napr. reliéf, vodstvo, klíma, pôda, rastlinstvo a živočíšstvo). Označuje sa tiež za vedu o systéme Zeme.

Humánna geografia -Zaoberá sa človekom a jeho aktivitami v krajine .

Regionálna geografia -  je výsledok zlúčenia fyzickogeografických a humánnogeografických poznatkov aplikovaných na región. Tvorí komplexnú geografiu a na našej škole je súčasťou Regionálnej výchovy.

Ciele vyučovacieho predmetu

 • Rozvíjať si chuť učiť sa.
 • Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
 • Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
 • Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,
 • Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas,
 • Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí.
 • Rozumieť grafom, diagramom,
 • Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho),
 • Diskutovať o návrhoch,
 • Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria