Navigácia

 

 

Nahliadnite hlboko do prírody a potom všetkému lepšie porozumiete.

                                                                                                                                            Albert Einstein

Charakteristika predmetu

     Vyučovací predmet biológia je na základnej škole zameraný na poznávanie javov. Sústreďuje sa najmä na tie javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.  

   Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanieschopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre
zachovanie zdravia.

      Naším cieľom je viesť žiakov  k schopnosti triediť informácie a poznatky, vedieť ich využívať v praktickom živote,  rozvíjať ich aktívny a pozitívny vzťah k prírode, a ochrane jeho zdravia.

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:

†  poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich,

†  poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných   

     vzťahoch ako súčastí celku,        

†  chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného    

      pôsobenia prírodných procesov a javov,

†  chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody,

†  viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom  

      živote.

    Učivo v 5. - 6. ročníku - usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Orientované na konkrétne prírodné celky, na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.

   Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Učivo v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.

  Obsah učiva v 8. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti.

Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane.

   Obsah v 9. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Podmienky zachovania biologickej diverzity. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zložiek:

 • pochopia prírodné javy a objekty vo vzájomných súvislostiach,
 • získavajú informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a využitím rôznych zdrojov,
 • analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,
 • používajú správnu terminológiu na opísanie procesov a javov v živej a neživej prírode,
 • uskutočňujú zaznamenávajú  jednoduché biologické pozorovania a pokusy,
 • diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,
 • aplikujú osvojené spôsobilosti a vedomosti na podporu svojho zdravia,
 • chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,
 • plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,
 • prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria