Navigácia

 

Témy 14. ročníka Dejepisnej olympiády v šk. roku 2021/2022

Témy pre Základné školy – kategórie C, D, E, F

1. úlohy z vybraného monotematického celku:
SK DO pre 14. ročník DO v školskom roku 2021/2022 vybrala tému Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov, v ktorej vznikli. Dôvodov prečo takto rozhodla bolo viacero:
- striedanie tém zo svetových (európskych) dejín a dejín viažucich sa priamo k územiu Slovenska,

- posilnenie prepojenia učiva dejepisu na regionálne dejiny, ktoré však majú celoslovenský
presah,
- minimálne zmienky v tradičných didaktických prostriedkoch (učebniciach) viažucich sa k týmto významným pamiatkam našej vlasti.

V súvislosti s nepredvídateľným vývojom pandemickej situácie ( nielen v nasledujúcom školskom roku) SK DO rozhodla, že okrem printových zdrojov zadá aj zdroje z internetu.

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov – rozdelené podľa kategórií (viď podľa zdrojov a literatúry):


a) kat. E, F: ( E = 7. ročník, F = 6. ročník)
Pamiatky UNESCO strednej Európy. Reader ́sDigest Výber Bratislava 2013. ISBN 978-80-8097-162-5 str.: 6 - 75.
Dvořáková, V.; Kollár, D.; Oršulová, J.: Historické mestá na Slovensku. Slovart Bratislava 2012. ISBN
978-80-556-0494-7, len strany týkajúce sa miest Banská Štiavnica str. 24 – 41 a Levoča str. 152 – 169

http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/banska-stiavnica/historia

http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/banska-stiavnica/pamiatky-mesta
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/levoca/historia
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/levoca/pamiatky-mesta

http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/hronsek/historia-obce
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/hronsek/pamiatky
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/hervartov/pamiatky

b) kat. C, D: ( C = 9. ročník, D = 8. ročník)
Pamiatky UNESCO strednej Európy. Reader ́sDigest Výber Bratislava 2013. ISBN 978-80-8097-162-5 str.: 6 - 75.
Dvořáková, V.; Kollár, D.; Oršulová, J.: Historické mestá na Slovensku. Slovart Bratislava 2012. ISBN 978-80-556-0494-7, len strany týkajúce sa miest Bardejov str. 42 - 55 a Spišské Podhradie str. 298 – 309

http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/bardejov/historia
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/bardejov/pamiatky-mesta 2
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/spisske-podhradie/pamiatky
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/kezmarok/historia
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/kezmarok/pamiatky-mesta
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/lestiny/historia
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/lestiny/pamiatky
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/tvrdosin/pamiatky

2. úlohy z príslušného učiva ročníka:
V školskom roku 2021/2022 sa žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka (1., 2., 3. a 4. ročník OG) riadia inovovaným ŠVP (v inovovanom ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom sú menšie rozdiely v porovnaní s inovovaným ŠVP pre ZŠ, úlohy pre tieto ročníky však budú vychádzať z plánu pre ZŠ).
Úlohy pre kategórie C, D, E a F budú pripravené z predpísaných tematických celkov:


kat. F: 6. ročník
 pre okresné kolo:
• Obrazy pravekého sveta (učebnica Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava 2011,ISBN 978-80-10-01872-7, s. 4-18);
• Obrazy starovekého sveta – Staroveký Orient a Staroveké Grécko (učebnica, s. 19-38)


kat. E : 7. ročník
– pre okresné kolo:
• Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline (učebnica Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02061-4, s. 8-21);
• Slovensko v Uhorskom kráľovstve (učebnica, s. 22-48)
- pre krajské kolo na vyše :
• Obrazy novovekého sveta (učebnica, s. 49-77)


kat. D: 8. ročník
– pre okresné kolo:
• Osvietenský absolutizmus Márie Terézie a Jozefa II. (učebnica Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02061-4, s. 90-98)
• Na ceste k moderným národom (učebnica Dejepis pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osem ročným štúdiom, vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2011, ISBN 978-80-8115-043-2, s. 6-35);
• Moderný slovenský národ (učebnica, s. 36-51)
- pre krajské kolo navyše :
• Slováci v Habsburskej monarchii a v Rakúsko-Uhorsku v rokoch 1848 až 1914 (učebnica, s. 52-71)
- pre celoštátne kolo navyše:
• Predvečer prvej svetovej vojny (učebnica, s. 72-75)


kat. C: 9. ročník
– pre okresné kolo:
• Prvá svetová vojna (učebnica Pátrame po minulosti. Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2012, ISBN 978-80-8120-189-9, s. 10-27)
• Medzivojnová Európa (učebnica, s. 28-65)
- pre krajské kolo navyše :
• Druhá svetová vojna (učebnica, s. 66-85)
- pre celoštátne kolo navyše :
• Svet a Československo po druhej svetovej vojne (učebnica, s. 86-127)

Podľa ustanovenia čl. 6/od. 1c Organizačného poriadku Dejepisnej olympiády môžu byť v zadaniach použité úlohy z učív predchádzajúcich ročníkov, ale iba ako súčasť zadaní z učiva príslušného ročníka (ak bude možné využiť historické súvislosti).

 

Podrobnejšie informácie:

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/do/14.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202021-2022/mop/t%C3%A9my%2014.%20ro%C4%8Dn%C3%ADka%20do.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria