• Hodnotenie 2.stupeň

   •  

    Hodnotenie žiakov v predmete SJL 2.stupeň

    Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Na hodinách SJL sú žiaci hodnotení na základe týchto kritérií:  

    Diktáty a pravopisné cvičenia v 5. až 9. ročníku:            0 – 1 chyba = 1 

                                                                                                  2 – 3 chyby = 2

                                                                                                    4 – 7 chýb = 3

                                                                                                  8 – 10 chýb = 4

                                                                                              11 – viac chýb = 5

    Školské /slohové/ písomné práce: klasifikujú sa jednou známkou podľa kritérií inovovaného ŠVP

    Ďalšie písomné prejavy žiakov /bleskovky, písomky, testy/ : 100 – 90% = 1

                                                                                                            89 – 75% = 2

                                                                                                            74 – 50% = 3

                                                                                                           49 - 30%  =  4

                                                                                                               29 - 0% = 5

     3 razy neurobená d.ú. zo SJ = nedostatočný

     3 razy neurobená d.ú. z LIT = nedostatočný

     3 razy neurobená d.ú. zo SLOHU = nedostatočný

    Neurobená d.ú. = aj zabudnutý zošit, ak bola zadaná d.ú.

    Každá neurobená d.ú. je zaznamenaná formou poznámky do predmetu SJL v Edupage.

    Súčasťou hodnotenia je aj aktivita žiaka na hodinách (úplnosť poznámok v zošitoch, ich úhľadnosť a pravopis),  príprava na hodiny (domáce úlohy), účasť a úspešnosť na predmetových súťažiach. Aritmetický priemer známok nie je jediným určujúcim faktorom pri polročnej, koncoročnej klasifikácii. Hodnotenie dotvára aj vzťah žiaka k predmetu a povinnostiam. Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčšiu váhu majú známky z veľkých písomných prác a testov (napr. polročných, výstupných), o niečo menšiu váhu majú kontrolné diktáty. Nasledujú bleskovky spolu s ústnymi odpoveďami a slohovými písomnými prácami. Najmenšiu váhu majú samostatné práce, básne a domáce úlohy. Vyučujúci vždy oznamuje termín veľkých písomných prác a slohových písomných prác trvajúcich celú vyučovaciu hodinu. Presný termín bleskoviek a kontrolných diktátov neoznamuje. Ak žiak absentuje na vyučovaní v čase písania veľkej písomnej práce, písomku si napíše na nasledujúcej vyučovacej hodine, resp. pri dlhšej absencii po dohode s vyučujúcim,  v náhradnom termíne. Ak žiak absentuje na vyučovaní v čase písania kontrolného diktátu, vyučujúci ho na nasledujúcej vyučovacej hodine, resp. pri dlhšej absencii po dohode s ním, môže preskúšať z daného pravopisného javu.   

    Žiak je povinný každú písomku resp. diktát písať perom, ktoré je negumovateľné.         

    Interné nariadenie pre písomné prejavy žiakov 5. až 9. ročníka:

    Žiak 5. až 9. roč. je povinný písať písomné prejavy v predmete SJL (diktáty, školské písomné práce, pravopisné cvičenia, bleskovky) písaným písmom /inovovaný ŠVP pre 1. stupeň/.  

    Písomky, okrem sloh. prác, štvrťročných, polročných, trištvrteročných a výstupných písomných prác a diktátov, posielame po žiakoch zákonným zástupcom. Žiaci si písomky vliepajú do zošitov. Diktáty, štvrťročné, polročné, trištvrteročné a výstupné písomné práce a  sloh. práce sú k nahliadnutiu u vyučujúcich. V prípade záujmu o nahliadnutie je potrebné dohodnúť si vopred s vyučujúcim termín a čas stretnutia.  

    Striedanie zložiek v predmete SJL platné len pre 7. ročník:

    A týždeň /párny/: G, L, G, L

    B týždeň /nepárny/: G, L, G, SLOH