• O predmete 2.stupeň

   •  

    SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  2.stupeň

    Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.

                                                                                                    Jozef Štolc

     Najvlastnejším prostriedkom ľudského myslenia a dorozumievania je jazyk. Je v ňom zachovaná neopakovateľná duchovná a do veľkej miery i hmotná kultúra národa. Slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Ovládanie slovenského jazyka a literatúry v ústnej a písomnej podobe umožňuje žiakom orientovať sa v prostredí, v ktorom žijú, formovať si svoje postoje k svetu i životu, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii, interpretovať svoje pocity, ale aj pochopiť históriu.

    Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria 3 oblasti:

     Jazyková komunikácia

     Komunikácia a sloh

     Čítanie a literatúra

    V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na osvojovanie si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného a zrozumiteľného vyjadrovania. Žiaci nadobúdajú zručnosti na základe vlastných schopností, napr. dokázať porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti a odlišnosti, triediť ich podľa určitých hľadísk a napokon dospieť k ich zovšeobecneniu.

    V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť.

    V literárnom vzdelávaní žiaci nadobúdajú čitateľské zručnosti a schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text. Oboznamujú sa s významnými slovenskými predstaviteľmi tvorby pre deti a mládež. Nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu a obohacujú ich duchovne. V literárnom vzdelávaní na druhom stupni ZŠ sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho textu, získava informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach, učí sa chápať autorove umelecké zámery a formulovať vlastné názory o prečítanom diele. Postupne tak nadobúda čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne tvoriť nový umelecký text.

    Naším cieľom v predmete SJL je vychovávať pohotových, no kultivovane komunikujúcich mladých ľudí, ktorým nechýba pocit úcty k slovenskému jazyku, zodpovednosť za jeho rozvíjanie a starostlivý prístup k jazykovej kultúre vlastných prejavov. O tom, že sa nám úspešne darí napĺňať tento cieľ, svedčia výsledky našej práce. V triedach 8. a 9. ročníka vyučujeme predmet, cvičenia zo slovenského jazyka, a uplatňujeme diferencované vyučovanie, aby sme našim žiakom poskytli tie najlepšie podmienky na prípravu na Testovanie 9 a následne prijímacie skúšky na SŠ. Žiakom tiež ponúkame možnosť doučovania. Zakúpili sme učebné materiály na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Každoročne organizujeme literárne exkurzie: Literárna Orava, Osobnosti Liptova, Dom J. G. Tajovského a mnohé ďalšie. Absolvujeme tiež návštevy Verejnej knižnice M. Kováča. Zapájame sa do školských projektov, organizujeme školské súťaže: Hľadáme básnické talenty, Čitateľský maratón na rýchlosť, Rétorika žiakov, Hviezdoslavov Kubín, Deň  ľudských práv... Mnoho nadaných žiakov úspešne reprezentuje našu školu v postupových súťažiach predovšetkým v umeleckom prednese poézie a prózy (Hviezdoslavov Kubín, Kováčova Bystrica), kde opakovane dosahujeme úspechy na celoslovenskej úrovni. Napredovanie a úspechy našich žiakov nám dodávajú energiu potrebnú pre každodennú náročnú prácu, ktorú sme si zvolili a napĺňajú nás pocitom radosti.