• O predmete 1.stupeň

   •  

    CHARAKTERISTIKA PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    1.stupeň

    Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové postavenie. Vedomosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších predmetoch. Materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím. Základným cieľom je naučiť žiaka písať, čítať a vedieť používať slovenský jazyk v praktickom živote.

    ČÍTANIE

    Zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie určitej úrovne kvality techniky čítania. Postupne čítajú  s porozumením, učia sa rozprávať podľa predlohy a samostatne. Nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce aj pri riešení rôznych úloh. Počúvajú spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať počuté, učia sa vyjadriť svoj názor vlastnými slovami.

    PÍSANIE

    Žiaci sa učia a postupne zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Osvojujú si pravopisné pravidlá, prepisujú a odpisujú texty. Postupne zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu textov.

     

    ČASOVÁ DOTÁCIA

    1. ročník: 9 hodín týždenne (čítanie spolu s písaním)

    2. ročník: 8 hodín týždenne (4 hodiny slovenský jazyk a 4 hodiny čítanie)

    3. ročník: 8 hodín týždenne (5 hodín slovenský jazyk a 3 hodiny čítanie)

    4. ročník: 7 hodín týždenne (4 hodiny slovenský jazyk a 3 hodiny čítanie)