Navigácia

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl. Organizuje sa v 5 kolách: domácom, školskom, okresnom a krajskom. Žiaci našej školy sa pod vedením našich učiteľov matematiky pravidelne zapájajú dhttps://www.spse-po.sk/uploads/editor/images/matematick%C3%A1%20olympi%C3%A1da.jpgo riešenia MO v kategóriách Z5 až Z9. Informácie o Matematickej olympiáde nájdete v Organizačnom poriadku Matematickej olympiády dostupnom na stránke https://skmo.sk/. V prípade záujmu sa môžu žiaci prihlásiť prostredníctvom EduPage našej školy v sekcii súťaže.

 

PYTAGORIÁDA

1.stupeň

Kategórie: P3 - žiaci 3. ročníka

                  P4 - žiaci 4. ročníka

Školské kolo súťaže sa koná v decembri, žiaci sa prihlasujú u svojej triednej učiteľky, úspešní riešitelia postupujú do vyššieho kola (okresného, krajského, celoštátne).

Koordinátor: Mgr. Anna Hýseková

2.stupeň

Pytagoriáda je individuálna postupová súťaž žiakov základných škôl, organizovaná v šiestich kategóriách P3 až P8 podľa jednotlivých ročníkov. V súčasnosti už druhý rok prebieha na stránke https://www.onlineolympiady.sk/, na ktorej žiak zadá prístupový kód, ktorý mu pošleme po registrácii prostredníctvom EduPage v sekcii súťaže. Po zadaní kódu sa žiakovi sprístupní test, ktorý pozostáva zo súboru 15 úloh. Na ich vypracovanie má žiak max. 60 minút. Zaregistrovať sa treba do konca novembra, nakoľko školské kolo prebieha už 8.12.2021.

 

KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR GJGT

Z množstva matematických súťaží ponúkame žiakom možnosť zapojiť sa do korešpondenčného seminára, ktorý pripravujú žiaci Gymnázia J.G.Tajovského. Je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium práve na tomto gymnáziu. Seminár pozostáva z troch sérií úloh po 4 úlohy, ktoré riešitelia posielajú mailom. Riešitelia pritom popisujú celý svoj postup riešenia týchto úloh. Bližšie informácie o súťaži sa žiaci dozvedia u svojho vyučujúceho matematiky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria