• Testovanie 9 a Komparo

   • KOMPARO 4

    Počas vyučovania sa žiaci systematicky pripravujú na testovanie v 4. ročníku, ktoré sa koná v apríli a pre našich žiakov je povinné. Do testovania sa zapájame z dôvodu objektívneho posúdenia kvality nášho vzdelávacieho procesu.

    Koordinátor: PaedDr, Beáta Dobrotová

     

    Komparo 9

    Dobrá pomôcka pre žiaka, ktorý má príležitosť bez stresu si vyskúšať „TLAK TESTOVANIA“.  Žiaci dostávajú spätnú väzbu o ich stave pripravenosti na TESTOVANIE 9.

    ŽIAĽ, dobré veci nebývajú zadarmo... Poplatok za každého žiaka je 6,50€. Jeho úhradu sme si rozdelili. Žiak prispieva 3€ a OZ každému žiakovi prispieva 3,50€.

    Tento školský rok sa testovanie KOMPARO 9 uskutoční 11.11.2021.

     

    TESTOVANIE T9

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.  Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ.

    Aký je cieľ Testovania 9?

    • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
    • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
    • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
    • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

    Tento školský rok sa TESTOVANIE T9 uskutoční 6.4.2022 , náhradný termín 21.4.2022.

    Príprava na Testovanie T9 sa uskutočňuje na hodinách matematiky, na hodinách voliteľného predmetu -  Cvičenia z matematiky a na hodinách nového predmetu - Seminár z matematiky.