Navigácia

 

HODNOTENIE ŽIAKOV V PREDMETE MATEMATIKA 2.stupeň

Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Na hodinách matematiky sú žiaci hodnotení na základe týchto kritérií:

Písomné skúšanie (bleskovky, písomky, testy):          100 – 90%        1

                                                                               89 – 75%          2

                                                                               74 – 50%          3

                                                                               49 – 30 %         4

                                                                                29 – 0 %          5

Súčasťou hodnotenia je aj aktivita žiaka na hodine, príprava na hodinu (domáce úlohy), riešenie matematických súťaží a olympiády.

Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčší význam (váhu) majú známky zo  vstupného, výstupného, polročného testu a úspešné riešenie matematických súťaží. Ďalej sú to písomky po tematických celkoch. Najmenšiu váhu majú bleskovky, známky z domácich úloh, aktivita na hodine.

Trikrát zabudnutá domáca úloha(počíta sa aj zabudnutý zošit s DÚ) je hodnotené známkou nedostatočný.

Každý žiak je povinný napísať všetky písomky a testy, okrem bleskoviek. Ak je žiak v danom čase neprítomný, napíše si písomku v náhradnom termíne buď najbližšiu nasledujúcu hodinu alebo po dohode s vyučujúcim.

Žiak je povinný každú písomku písať perom, ktoré sa nedá gumovať.

Bleskovky posielame domov k nahliadnutiu zákonným zástupcom. Ostatné písomné práce sú k nahliadnutiu u vyučujúceho.

Aké praktické zručnosti by mala dnešným deťom dať matematika?

Predovšetkým schopnosť používať „zdravý rozum“. Vedieť sa pýtať, premýšľať, diskutovať. Mala by ich naučiť riešiť problémy.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria