• Hodnotenie 2.stupeň

   •  

    HODNOTENIE ŽIAKOV V PREDMETE MATEMATIKA 2.stupeň

    Výsledné hodnotenie v predmete sa určuje na základe čiastkového hodnotenia a klasifikácie, ktoré sa vykonáva priebežne počas celého klasifikačného obdobia. Hodnotiť žiakov budeme kombinovane – hodnotenie percentami (písomné skúšanie) a hodnotenie známkou (ústne skúšanie). Na hodinách matematiky sú žiaci hodnotení na základe týchto kritérií:

    Písomné skúšanie (bleskovky, písomky, testy):    100 – 90%        1

                                                                                       89 – 75%         2

                                                                                       74 – 50%         3

                                                                                       49 – 30 %        4

                                                                                       29 – 0 %          5

    Súčasťou hodnotenia je aj aktivita žiaka na hodine, príprava na hodinu ( domáce úlohy ), riešenie matematických súťaží a olympiády.

    Známky nemajú rovnakú váhu. Najväčší význam (váhu) majú známky zo  vstupného, výstupného, polročného testu a úspešné riešenie matematických súťaží. Ďalej sú to písomky po tematických celkoch. Najmenšiu váhu majú bleskovky, známky z domácich úloh, aktivita na hodine.

    Trikrát zabudnutá domáca úloha (počíta sa aj zabudnutý zošit s DÚ) je hodnotené známkou nedostatočný.

    Každý žiak je povinný napísať všetky písomky a testy, okrem bleskoviek. Ak je žiak v danom čase neprítomný, napíše si písomku v náhradnom termíne buď najbližšiu nasledujúcu hodinu alebo po dohode s vyučujúcim.

    Ak žiak do stanoveného termínu napr. neodovzdá zadanie a učiteľ mu napíše známku 5, je možné v prípade splnenia úlohy len dopísať opravenú známku nie mazať zadanú známku.

    Žiak je povinný každú písomku písať perom, ktoré sa nedá gumovať.

    Bleskovky posielame domov k nahliadnutiu zákonným zástupcom. Ostatné písomné práce sú k nahliadnutiu u vyučujúceho.

    Aritmetický priemer známok nie je určujúci pri polročnej a koncoročnej klasifikácii. Pri klasifikácii žiaka na vysvedčení pedagóg hodnotí prácu žiaka za celé klasifikované obdobie komplexne (z hľadiska učebných štandardov) a individuálne (z hľadiska osobnostných charakteristík žiaka).

    Pri polročnej a koncoročnej klasifikácii dotvára hodnotenie aj vzťah k predmetu a povinnostiam.

    Aké praktické zručnosti by mala dnešným deťom dať matematika?

    Predovšetkým schopnosť používať „zdravý rozum“. Vedieť sa pýtať, premýšľať, diskutovať. Mala by ich naučiť riešiť problémy.