• O predmete 2.stupeň

   •  

    Predmet MATEMATIKA 2.stupeň

    Matematika je hra hraná podľa určitých jednoduchých pravidiel s nezmyselnými znakmi na papieri.

    Na našej škole postupujú žiaci na hodinách matematiky vo všetkých ročníkoch podľa nového školského vzdelávacieho programu.

    V 7. ročníku majú žiaci 4 hodiny matematiky týždenne, v ostatných ročníkoch 5 hodín týždenne. V 9. ročníku  žiakom pribudne nový predmet Cvičenia z matematiky a Seminár z matematiky, kde sa prednostne venujeme príprave žiakov na Celoslovenské testovanie deviatakov.

    Žiaci 8. a 9. ročníka pracujú na hodinách matematiky diferencovane. Sú rozdelení do 4 skupín podľa úrovne vedomostí z matematiky. Všetky skupiny pracujú podľa rovnakého učebného plánu a preberajú rovnaký obsah základného učiva. Vo všetkých skupinách sú uplatňované rovnaké kritéria hodnotenia (píšu sa rovnaké vstupné, polročné, výstupné písomné práce a rovnaké testy po ukončení každého tematického celku).

    Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná matematiku, nemôže poznať ostatné exaktné vedy a nemôže pochopiť svet.

     (R. Bacon )