• O predmete

    •  

     Charakteristika predmetu CHÉMIA

     V predmete chémia sa žiaci oboznamujú s chemickými látkami, osvojujú si základné zručnosti a návyky bezpečnej práce s chemikáliami v chemickom laboratóriu. Realizáciou vybraných laboratórnych prác sa u žiakov rozvíjajú spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

     Ciele učebného predmetu chémia sú zamerané aj na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.

     Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

      

     Tematické okruhy predmetu

     7. ročník

     • Látky a ich vlastnosti
     • Premeny látok

     8. ročník

     • Zloženie látok
     • Významné chemické prvky a zlúčeniny

     9. ročník

     • Chemické výpočty
     • Zlúčeniny uhlíka