Navigácia

 

Charakteristika predmetu CHÉMIA

V predmete chémia sa žiaci oboznamujú s chemickými látkami, osvojujú si základné zručnosti a návyky bezpečnej práce s chemikáliami v chemickom laboratóriu. Realizáciou vybraných laboratórnych prác sa u žiakov rozvíjajú spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.

Ciele učebného predmetu chémia sú zamerané aj na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.

Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

 

Tematické okruhy predmetu

7. ročník

 • Látky a ich vlastnosti
 • Premeny látok

8. ročník

 • Zloženie látok
 • Významné chemické prvky a zlúčeniny

9. ročník

 • Chemické výpočty
 • Zlúčeniny uhlíka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria