Navigácia

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň

 

Žiaci hravou formou prostredníctvom výtvarných činností - kreslenia, maľovania, priestorového a objektového vytvárania, spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení. Výtvarná výchova je založená na tvorivosti žiakov, podporuje ich predstavivosť, fantáziu a rozvíjanie vlastných nápadov. Aj zručnosti žiakov (ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má vymýšľanie, od námetu až po realizáciu formy.

Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu, tradície a pod.), s IKT (zahrňuje prácu s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom počítača), s matematikou (porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar).

 

ČASOVÁ DOTÁCIA

1. - 2. ročník: 2 hodiny týždenne

3. - 4. ročník: 1 hodina týždenne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria