• Informácie k zápisu

   • Vážení rodičia!


    Dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili v súvislosti s blížiacim sa zápisom budúcich prváčikov.

    Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

    Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. 


    Školský obvod našej ZŠ


    Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.4/2018, naša ZŠ patrí do šiesteho školského obvodu, ktorého súčasťou sú ulice: Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Žltý piesok, 9. mája, Hviezdoslavova, Viestova, Hronské predmestie, Bellušova, Timravy, B. Němcovej, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Cesta k Smrečine, Golianova, Na Starej tehelni, Pod Turíčkou, Pod rybou, Družstevná, Mičinská cesta, Majer: Majerská cesta, Stavebná Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná a Môlča od 1. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky a Čerín od 5. ročníka po 9. ročník povinnej školskej dochádzky.

    Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.5 si žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú ZŠ. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelanie.


    K zápisu detí do školy je potrebné:


    1. vyplniť elektronickú prihlášku – nájdete na www.zsgolianova.edupage.org v ľavom oranžovom stĺpci - Zápis do 1. ročníka – Elektronická prihláška (spustená od .............),

    2. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, vyplní prihlášku pri zápise v škole.

    3. osobná účasť na zápise  - dieťa aj zákonný zástupca – v prípade, že bude dieťa choré príde na zápis len zákonný zástupca, ktorý doloží potvrdenie o chorobe dieťaťa. K zápisu je nutné prísť s vytlačenou prihláškou, ktorá musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.


    NOVÉ:

    Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.


    Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

    · jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

    · jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo

    · vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).


    Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

    Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).


    Na stránke školy sú prístupné aj tlačivá: (budú prístupné aj vo vestibule školy)

    a) Žiadosť o výnimočné prijatie

    b) Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR


    • Ak zákonný zástupca požiada o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a doklad o získaní predprimárneho vzdelávania.


    • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom)

               v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu na nasledujúci školský rok.


    • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané

               na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.


    • Ak dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predkladá riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.


    Od 1.1.2021 sa zrušil inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne nedať dieťa do školy (odklad) je povinný požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  Keďže  dieťa  už dosiahlo 6.rok veku je potrebné splniť si zákonnom stanovenú povinnosť a zapísať dieťa do ZŠ. V prihláške (aj elektronickej) uvediete, že žiadate MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.


     Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.    • Podľa zákona č.245/2008 Z.z., §20, ods.4 základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).