Navigácia

Informácie

POZOR - OD 1.9.2021 ZMENA V DOTÁCII NA STRAVOVANIE ! (viď tabuľky nižšie)

Oznam:

Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried, aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch 27.8 až 31.8 2021.

 

Výdaj obedov: od 11:00 – 14:00 hod

Od októbra používame elektronický stravovací systém. Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla. Tieto dostanete od vedúcej školskej jedálne pri prečípovaní  čipovej karty.  Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v školskej jedálni alebo na internetovej adrese stravovacieho systému Školská jedáleň

Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť  v časti „zmena hesla“. Zmenené heslo uvádzať bez diakritiky.    

Stravu je možné  objednať na 10 dní dopredu, najneskôr  však  deň vopred do 14:30 hod.  Obed je potrebné si objednať. Obedy, ktoré budú vydávané v pondelok je potrebné objednať vždy najneskôr posledný vyučovací deň v týždni do 14:30hod napríklad: obed, ktorý bude v piatok 3.9.2021, musí byť objednaný najneskôr 2.9.2021 ! Obed teda nie je automaticky prihlásený, ako tomu bolo doteraz. Objednaný obed je možné odhlásiť predchádzajúci deň do 14:30 hod prostredníctvom internetu alebo objednávacieho terminálu v školskej jedálni a len v prípade choroby najneskôr do 8:00 hod telefonicky na čísle : 048/4115604

 

Odporúčania pre stravníkov:
 

Odporúčame stravníkom, aby si najneskôr vo štvrtok pozreli obedy na nasledujúci týždeň a zároveň si ich aj na celý týždeň objednali. Systém to dovoľuje a vyhnete sa tak každodennému objednávaniu stravy, čím ušetríte množstvo času. Nezabúdajte na objednanie, lebo bez neho stravník nemá stravu. Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť. Sledujte si aj výšku kreditu v stravovacom systéme a podľa toho sa s platbou zariaďte. Bez kreditu sa strava nedá stravníkom objednať.
Platby za stravu sa budú realizovať na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v banke, internet bankingu,  mobil bankingu alebo hotovosťou v ČSOB.

Číslo účtu: 4017172712/7500,  IBAN: SK 6975000000004017172712.

Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to číslo stravníka používané ako prihlasovacie meno, ktoré dostanete s čipovou kartou  od vedúcej jedálne. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Je tiež potrebné uviesť  do poznámky pre prijímateľa aj  meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

Cena za obed je v tabuľke dole.  Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda a prirátame 8,-Eur réžiu na mesiac.

Nový systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov.

Ak má rodič viacej detí, je potrebné vykonať platbu pre každé dieťa zvlášť.

Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 18. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac napríklad: Platba na mesiac október musí byť zrealizovaná do 25.septembra 2021 (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu a teda bez stravy.

Postup pri objednávaní stravy:

Postup:
•    Na stránke  Stravovací systém ŠJ Golianova 8.
•    Po zobrazení prihlasovacej plochy pre objednávanie stravy zadajte:
•    LOGIN ( Váš variabilný symbol, ktorý uvádzate pri platbe)
•    HESLO ( Kód, ktorý Vám bol pridelený. K nahliadnutiu u vedúcej jedálne)
•    Po zadaní mena a hesla sa otvorí Vaše osobné okno, v ktorom si môžete objednať, stornovať jedlo na príslušný deň, pozerať výšku kreditu a informáciu o odobranej strave za príslušné obdobie.
•    Objednávanie ukončíte odhlásením sa z príslušnej stránky.

Ceny stravného - POZOR ZMENA!

Určenie výšky príspevkov na stravovanie v ŠJ ZŠ od 1.9.2021 v súlade VZN Mesta Banská Bystrica č.5/2021

Bežné triedy :

          veková skupina stravníkov

  Obed

 Nákup

 potravín

 Dotácia na

 stravu

 Úhrada

 zákonného

 zástupcu

 suma v    €      €        €        €
 ZŠ (stravníci od 6-11 rokov)  1,21    1,21      0,00      1,21
 ZŠ (stravníci od 6-11 rokov s nárokom na dotáciu) 1,21 1,21 1,30 0,00
 ZŠ (stravníci od 11-15 rokov)  1,30    1,30        0,00       1,30
ZŠ (stravníci od 11-15 rokov s nárokom na dotáciu 1,30 1,30 1,30 0,00
 Zamestnanci ZŠ, ŠJ pri ZŠ a iné fyzické osoby  1,41    1,41    

 

Športové triedy :

      veková skupina stravníkov   Obed

 Nákup

 potravín

 Dotácia na

 stravu

 Úhrada

 zákonného

 zástupcu

 suma v     €       €           €           €
 ZŠ (stravníci od 6-11 rokov)    1,46     1,46        0,00        1,46
ZŠ (stravníci od 6-11 rokov s nárokom na dotáciu) 1,46 1,46 1,30 0,16
 ZŠ (stravníci od 11-15 rokov)    1,56   1,56       0,00        1,56
 ZŠ (stravníci od 11-15 rokov s nárokom na dotáciu 1,56 1,56 1,30 0,26

 

 

 

 

 

Forma platby:

prevodným príkazom na účet ŠJ  SK 6975000000004017172712.

Termín platby:

do 25. dňa v mesiaci.

Účet Školskej jedálne:

SK6975000000004017172712

Variabilný symbol:

kódové číslo stravníka

(pridelené vedúcou ŠJ)

Konštantný symbol:

0308

Správa pre prijímateľa:

priezvisko a meno stravníka, trieda

 

Platbu v hotovosti alebo poštovým peňažným poukazom neakceptujeme.

V prípade neuvedenia VS, alebo zle zadaného VS nebude platba pripísaná.

Variabilný symbol: pridelený vedúcou ŠJ, novým žiakom možnosť prideliť telefonicky:

048/4115604.

Nevyčerpané kredity prechádzajú do ďalšieho mesiaca.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA č. 5/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Banská Bystrica

 

Od 1.3.2019 sa uhrádzajú režijné náklady v školskej jedálni na jedného stravníka 8,00 Eur mesačne.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria