• Projekt Zmena

   • Projekt ZMENA funguje na našej škole od roku 1999, kedy ho spoločne v druhých ročníkoch začali realizovať p. učiteľky Pýchová a Dvorská. V nasledujúcich rokoch sa pridali aj ďalšie pani učiteľky: Lenková, Šandorová, Šmelková a Sumráková.
    Naším spoločným cieľom je dosiahnuť, aby deti chodili do školy s radosťou, naučili sa spolupracovať, pomáhali si navzájom, aby sa nebáli vyjadriť svoj vlastný názor, no zároveň rešpektovali názory ostatných.
    Vyučovanie v triedach zapojených do projektu ZMENA má nasledovnú štruktúru:1. – 2. hodina je spojená do 90min. bloku, ktorý sa začína ranným stretnutím – komunitou, kde sa žiaci spevom, podaním ruky, pohladením zvítajú s triednou učiteľkou.
    Potom nasleduje rozhovor na stanovenú tému. Pri vzájomnej komunikácii sa deti učia počúvať svojich kamarátov, vyjadriť svoj názor na danú tému, majú právo zdržať sa, navzájom sa nevysmievajú ale rešpektujú.
    Ďalej je vyučovanie obohatené rytmickými cvičeniami, hrou na flaute a hrou s vrecúškami. Hra na flaute rozvíja rytmické i melodické cítenie detí a upevňuje sa pri nej návyk správneho dýchania. Vrecúška naplnené ryžou sú pre deti veľmi príťažlivou hračkou. Môžu si ich vyhadzovať do výšky, prekladať z jednej ruky do druhej, alebo podávať v kruhu. Takýmto hravým spôsobom si upevňujú učivo z jednotlivých predmetov. V blokovom vyučovaní, hlavne pri upevňovaní učiva, žiaci pracujú v 4-5 členných stálych skupinách na spoločnej práci. Jednotlivé skupiny majú svoje mená, pracovné miesta a zborník svojich spoločných prác. Vždy po skončení skupinovej práce v kruhu žiaci prezentujú a vzájomne oceňujú spoločný výsledok.
    Ostatné predmety dňa sa vyučujú v tradičných 45 min. jednotkách. Na záver vyučovania sa rozlúčime s každým dieťaťom jednotlivo. Žiaci môžu vyjadriť svoje pocity a nálady z celého vyučovacieho dňa.

    Koordinátor projektu: Mgr. Mária Pýchová