Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu Textová podstrana

              Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Skolský klub detí

Výchova je to, čo ostane v človeku,

keď zabudne čo sa naučil.      

(O. Skiner)

Zameranie ŠKD 

        Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov so zameraním na základy športu, ktoré budú v ďalšom športovom živote potrebovať a rozvíja.

       Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na žiaka ako osobnosť, ktorá má dosiahnuť určitú vedomostnú aj výchovnú úroveň pri dodržiavaní zásad humanizácie a demokracie.

   Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rozvoj tvorivého myslenia, zovšeobecňovania, prechod od encyklopedických vedomostí k tvorivému mysleniu.

        Výchovno-vzdelávacia činnosť zamerať na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

     

Ciele školského klubu detí 

      Hlavným cieľom výchovy školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti.

      Základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového charakteru.

Časovo-tematický plán ŠKD 

September

Úprava a výzdoba tried a okien    

Program pre 1.ročník na slávn. otvorení šk. roka

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri športovaní a  

 vychádzkach so zameraním na dopravnú výchovu

„Prváci medzi nami“- športové  odpoludnie Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Skolský klub detí

Filmový pondelok v kine CINEMAX

Október 

Výroba pozdravov  s venovaním pre starých rodičov

Nácvik programu pre starých rodičov 

Mesiac úcty k starším:  „Čajík so starými rodičmi“

Najšikovnejšie papierové lietadielko 

Malý pokladík

November 

„Pochod priateľstva“ projekt prevencie drogovej závislosti – celoklubová akcia na Urpín

Deň bez fajčenia – práca s knihou a ilustrácie „Nenič svoje múdre telo“

„Hráme sa na PC“ – zoznámiť sa s budovou ZŠ a jej počítačovou učebňou

Filmové predstavenie v Cinemax BB

Dopravné prostriedky a značky - celoklubová aktivita  v rámci bezpečnosti        

December                              

Mikulášska diskotéka  – zábavné  odpoludnie s darčekmi a Mikulášom

„Vianočná pohľadnica“ – akcia s MZ 1. st.- roznášanie pohľadníc do schránok  
obyvateľov Uhliska

Vianoce v kruhu rodiny - vianočné zvyky, príprava darčekov pre rodičov         

Január

Klzákové preteky Novoročný viacboj - športová súťaž                                

Missak ŠKD

Postavme si snehuliaka 

Február

Legolandiáda

Fašiangový karneval – popoludnie v maskách

„Ďen sv. Valentína" - obdaruj koho máš rád

Vitamínová bomba - košíky ovocia a zeleniny pre zdravie

Hry na snehu, kĺzákové súťaže

Marec

Rozprávková postava - „Hádaj kto som?" - súťaž v oddeleniach

„Deň vody" - výtvarná súťaž

Filmové predstavenie

Malý čitateľko - popoludnie klubčkáčov v šk. knižnici

Veľkonočný strom - výdoba stromčeka veľkonočnými kraslicami

Hľadáme veľkonočné vajíčka 

Apríl

Svetový deň zdravia - "Za krajšie mesto BB" - čistenie areálu školy

Štafeta pre zdravie

"Bezpečne na ceste" - dopravné odpoludnie

Tvorivé dielne - vytváranie netradičnou technikou

Máj

„Deň matiek" – výroba darčekov pre mamičky

Beh priateľstva - predškoláci a prváci bežia štafetu

„Deň mlieka" - kokteilový deň

Farebný máj

Filmové predstavenie v Cinemax BB

Športové odpoludnia

Jún 

MDD - súťažne popoludnie klubkáčov

Miss ŠKD

„Deň otcov" - výroba darčekov

Priateľský futbalový zápas

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria