Navigácia

Erasmus+

Scarborough3. tím - metodika vyučovania anglického jazyka, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, CLIL v humanitných a výchovných predmetoch prijímajúca partnerská organizácia: Anglolang Academy of English, 20 Avenue Road, Scarborough, North Yorkshire, England, UKtermín:

22.7. - 2. 8. 2019
 

PaedDr. Martina Tóthová
kurz: Jazyk a metodológia pre učiteľov anglického jazyka
(Language & Methodology for Teachers of English)
opis kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť stimulujúce praktické nápady na vyučovanie a rozvoj jazykových zručností. Témy obsiahnuté v kurze sú: Učenie sa slovnej zásoby, nahrávanie a recyklovanie. Autonómia žiaka. Žiak motivovaný hovoriť. Projektová práca v triede. Používanie drámy a rolová hra. Rôzne spôsoby vyučovania gramatiky.

PaedDr. Monika Kollárová
kurz: CLIL
(Content and Language Integrated Learning)
opis kurzu: Tento kurz je určený učiteľom, ktorí učia alebo chcú učiť akademické predmety v angličtine. Cieľom kurzu je poskytnúť stimulujúce praktické nápady na vyučovanie a rozvoj jazykových zručností.

PaedDr. Elena Beňová Ambrušová
kurz: Špecialne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) a inkluzívne vzdelávanie
(Special Educational Needs (SEN) and Inclusive Education
opis kurzu: Účastníci si v priebehu kurzu vytvoria portfólio aktivít vhodných na inkluzívne vzdelávanie. Naučia sa prispôsobovať učebné materiály a metódy vzdelávacím potrebám svojich žiakov. Oboznámia sa s vplyvom učebných štýlov a kultúrneho pozadia žiakov na ich priebeh vzdelávania a dynamiku vzťahov v triede. Získajú kontakty v európskej sieti učiteľov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria